Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Marianna, która słyszała od znajomej, że składała ona wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie dodatkowego świadczenia do jej emerytury w postaci 500 plus dla seniora. Klienta pyta, co to za świadczenie i czy każdy emeryt i rencista może o nie wnioskować?

Od 1 października br. weszła w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wypłacane odpowiednio przez ZUS był KRUS (w przypadku rolników), popularnie nazwanym 500 plus dla seniora.

Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające?

Świadczenie to otrzymają osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
 • nie mają prawa do pobierania emerytury lub renty albo innego świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków publicznych (nie dotyczy jednorazowych świadczeń).

W przypadku osób, które pobierają emeryturę lub rentę albo inne świadczenie pieniężne finansowane ze środków publicznych również mają prawo do tego świadczenia, jeśli spełnią warunek dochodowy – łączna suma tych środków nie przekracza łącznie 1 600 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji otrzymają to świadczenie w pełnej wysokości, czyli 500 zł.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie uzupełniające?

Seniorzy pobierający emerytury lub renty otrzymają to świadczenie w pełnej wysokości, czyli 500 zł, jeżeli łączna kwota pobieranych przez nich z tego tytułu środków nie przekracza 1 100 zł brutto.

Jeśli natomiast pobierane przez nich środki z emerytury, renty lub innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych wynoszą więcej niż 1 100 zł brutto, ale nie więcej niż 1 600 zł to zostanie wypłacona im różnica pomiędzy kwota 1 600 zł, a otrzymywanymi przez nich środkami z 500 plus na zasadzie złotówka za złotówkę tzn., jeśli otrzymują 1 120 zł, to zostanie im przyznane świadczenie w wysokości 480 zł.

Uwaga!

Jeśli senior ma przyznany dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty to nie uwzględnia się go przy ustalaniu kwoty 1 600 zł uprawniającej do otrzymania świadczenia uzupełniającego, np., jeśli jego renta wynosi 1 100 zł to otrzyma świadczenie w pełnej wysokości 500 zł, mimo dodatkowo otrzymywanego dodatku pielęgnacyjnego.

Jaki ubiegać się o świadczenie uzupełniające?

Senior, który chce otrzymać świadczenie uzupełniające musi złożyć wniosek do organu, który wpłaca nam świadczenie emerytalne lub rentowe, czyli odpowiednio do ZUS/KRUS lub inne. Do wniosku koniecznie należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia czy takie świadczenia nam przysługuje, czyli:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Na podstawie jednego z powyższych dokumentów organ może ustalić czy należy się danemu seniorowi świadczenie uzupełniające czy nie. Jeśli nie posiadamy takiego orzeczenia, albo upłynął okres, na jaki zostało wydane to również możemy złożyć wniosek tylko wtedy należy do niego dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku
 • dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, (jeśli posiada) np. kartę badania profilaktycznego,
 • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Co ważne, jeśli dany senior pobiera emeryturę zarówno z KRUS jak i ZUS to wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji składa do ZUS.

Uwaga!

 • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • ze świadczenia nie dokonuje się potrąceń ani egzekucji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here