Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Faktoring

12.05.2015

Faktoring jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa, mającą na celu uzyskanie płynności finansowej.  W zależności od rodzaju i potrzeb firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu bankowego dla podmiotów które mają trudności z jego uzyskaniem.

Konstrukcja instrumentu

Istotą faktoringu jest nabycie przez faktora (zazwyczaj bank) od faktoranta (przedsiębiorstwa) za umówioną cenę przysługujących temu przedsiębiorstwu wierzytelności pieniężnych w stosunku do dłużników oraz świadczeniu dodatkowych usług, takich jak np. obsługa ksiąg handlowych. Faktoringu nie stosuje się do wierzytelności wymagalnych ani trudnych. Innymi słowy, faktorzy dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe za nieuregulowane faktury, które mają odroczony termin płatności i są niewymagalne. Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami oraz w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności. Faktoring należy odróżnić od cesji (przelewu) wierzytelności. Podstawowe różnice między tymi dwoma instrumentami przedstawia tabela.

Podstawowe różnice między cesją wierzytelności a faktoringiem

Faktoring Cesja wierzytelności
tylko wierzytelności pieniężne każda wierzytelność zbywalna
zawsze odpłatny może być nieodpłatny
celem jest uzyskanie zapłaty przed terminem płatności celem jest wyeliminowanie długu lub zabezpieczenie innych wierzytelności
faktor świadczy dodatkowe usługi brak dodatkowych usług

Źródło: Kudła Janusz. Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa 2011, s. 231.

 Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje faktoringu:

 • faktoring właściwy (inaczej: pełny, bez regresu) – polega na przeniesieniu wierzytelności oraz ryzyka wypłacalności dłużnika na faktora, w związku z czym faktorantowi wypłacana jest jedynie część należności pomniejszona o prowizję i dyskonto,
 • faktoring niewłaściwy (inaczej: niepełny, z regresem) – polega na przeniesieniu wierzytelności na faktora z możliwością dochodzenia zapłaty od faktoranta w przypadku niewypłacalności dłużnika,
 • faktoring mieszany – polega na przeniesieniu wierzytelności oraz przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika do pewnej wysokości.

Faktoring w którym zapłata faktorantowi całej sumy następuje bezzwłocznie po otrzymaniu faktury nazywamy faktoringiem przyspieszonym. Odmiennie, w przypadku faktoringu zaliczkowego, najpierw wypłacona zostaje zaliczka a pełna kwota dopiero po zapłacie należności przez dłużnika. Faktoringiem, w którym faktor ma za zadanie pomoc w ściągnięciu wierzytelności od dłużnika nazywamy wymagalnościowym – wypłata w tym przypadku następuje w terminie płatności przez dłużnika. Faktor uzyskuje w tym przypadku jedynie marżę i prowizję.

Wady i zalety

Charakteryzując faktoring z punktu widzenia przedsiębiorstwa (faktoranta) należy pamiętać o szeregu korzyści, z których najważniejszą jest możliwość samofinansowania działalności w drodze uzyskiwanej zapłaty za należności. W związku z powyższym przedsiębiorstwo ma lepsze wskaźniki płynności i może uzyskać kredyt na korzystniejszych warunkach. Jednocześnie poprawia swój wizerunek u dostawców, regulując terminowo własne zobowiązania. Istnieje także możliwość outsourcingu usług przez faktora który administruje wierzytelnościami. Faktoring właściwy i mieszany pozwala na przerzucenie ryzyka niewypłacalności na faktora, dzięki czemu firma może przeprowadzić ekspansję na rynki, gdzie ryzyko byłoby dla niej samodzielnie zbyt duże.

Oczywistym jest iż istnieje również negatywny aspekt korzystania z faktoringu. Podstawową wadą są znaczne koszty korzystania przejawiające się w postaci różnego rodzaju prowizji i dyskonta. W konsekwencji spada rentowność działalności, ponieważ faktury sprzedawane są poniżej pierwotnej wartości. Ponadto faktorzy narzucają wymagania wiarygodności dłużników i wierzytelności, np. żądając historii dotychczasowych płatności oraz posiadania rachunku w swoim banku.

Każdy podmiot powinien uważnie korzystać z tego instrumentu, znając jego przeznaczenie, konstrukcję, wady oraz zalety. Tylko bowiem świadomy wybór metody finansowania gwarantuje powodzenie przedsięwzięcia biznesowego.

Bibliografia:

Kudła Janusz. Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa 2011.

Autor: Tomasz Klemt, stypendysta SKEF, student Uniwersytetu Warszawskiego

Bez tytułu