Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie zgłosił się klient z pytaniem, jaką kwotę zajmie komornik z jego wynagrodzenia za pracę a także z emerytury jego żony? Klient dostał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i dokonywaniu potrąceń z jego wynagrodzenia. Zawiadomienie otrzymała także jego żona pobierająca emeryturę. Oboje zaciągnęli kredyt, który na skutek braku spłat jest obecnie poddany egzekucji.

Stawka minimalnego wynagrodzenia

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. Rok 2020 to kolejny rok z rzędu, w którym zostało podniesione minimalne wynagrodzenie. W tym roku kwota wzrosła aż o 350 zł i od 1 marca wynosi 2600 zł (1920,62 zł netto. W przypadku pobierania pensji na poziomie minimalnego wynagrodzenia komornik nie może zająć jakiejkolwiek części z tych środków. Kiedy jednak zostanie przekroczony pułap 2600 zł brutto, wówczas nadwyżka trafia poprzez komornika na konto wierzyciela.

Zapisy Kodeksu Pracy

Należy wskazać, że zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, osoby zatrudnione na umowę o pracę mają ochronę swojego wynagrodzenia. W tym wypadku obowiązuje limit zajęcia komorniczego na poziomie 50 proc. otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zatrudnienie odbywa się w niepełnym wymiarze, wówczas kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie mniejsza. Jeżeli dodatkowo otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia to kwota z umowy zlecenia nie jest już objęta ochroną i podlega zajęciu w całości.

Ile może zająć komornik z emerytury i renty?

Od 1 marca 2020 r. komornik pozostawi emerytowi lub renciście równowartość 75 proc. najniższego świadczenia, tj.:

878,81 zł w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

675 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ile może zająć komornik z konta bankowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – w 2020 r. wynosi ona 1950 zł (75 proc. z 2600 zł). Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Tarcza antykryzysowa 3.0 wobec zadłużonych

W wypadku naszego klienta zwracającego się o poradę nie wystąpiła sytuacja opisana w tarczy antykryzysowej. Jednak, aby wyczerpać temat zajęć komorniczych obowiązujących na mocy dotychczas obowiązujących przepisów i tych wprowadzonych w dobie pandemii w 2020 roku, należy dodać, że kwota wolna od egzekucji może się zwiększyć, jeżeli dłużnikowi obniżono wynagrodzenie bądź też, jeśli jego lub członka jego rodziny spotkała utrata dochodu. Chodzi jednak wyłącznie o przypadki, gdy obniżenie pensji lub zwolnienie nastąpiło „z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV. W takim wypadku obowiązująca „tarcza antykryzysowa 3.0” podwyższyła kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. Kwota chroniona, której wypłatę gwarantuje pracującemu dłużnikowi kodeks pracy, jest równa minimalnej pensji netto bądź 75 proc. wynagrodzenia – (t.j. więcej o 25% niż w zapisach Kodeksu Pracy). Oznacza to, że dłużnik musi otrzymać wynagrodzenie wynoszące przynajmniej 1920 zł – tyle wynosi minimalne wynagrodzenie netto w 2020 roku. Dotyczy to kwoty wolnej dla zobowiązań innych niż alimentacyjne.

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła też zasadę zwiększającą kwotę wolną od egzekucji komorniczej o 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za każdego członka rodziny, którego utrzymuje zadłużony pracownik. Jeśli zatem dłużnik ma niepracującą żonę i dwójkę dzieci, z jego wynagrodzenia nie będzie można potrącać wierzytelności.

13 emerytura

W przypadku żony klienta pobierającej emeryturę w chwili wypłaty tzw. 13 emerytury nie ma ryzyka zajęcia tego świadczenia. Komornik nie może dokonywać potrąceń z „trzynastki”. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, świadczenie nie jest też wliczane do dochodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here