Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie zgłosił się Pan Zdzisław, który pyta ile może zająć komornik z jego wynagrodzenia za pracę a także z emerytury jego żony? Klient dostał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i dokonywaniu potrąceń z jego wynagrodzenia. Zawiadomienie otrzymała także jego żona pobierająca emeryturę. Oboje zaciągnęli kredyt, który na skutek braku spłat jest obecnie poddany egzekucji.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. Stawka kwoty wolnej jest sukcesywnie podnoszona i obowiązuje od 1 marca każdego roku. W 2019 roku z dniem 1 marca kwota wolna wynosi 2250 zł (1633 zł netto), czyli jest o 150 zł wyższa niż w 2018 r.

W przypadku pobierania pensji na poziomie minimalnego wynagrodzenia komornik nie może zająć jakiejkolwiek części z tych środków. Kiedy jednak zostanie przekroczony pułap 2250 zł brutto, wówczas nadwyżka trafia do komornika.

Należy wskazać, że zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, osoby zatrudnione na umowę o pracę mają ochronę swojego wynagrodzenia. W tym wypadku obowiązuje limit zajęcia komorniczego na poziomie 50 proc. otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zatrudnienie odbywa się w niepełnym wymiarze, wówczas kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie mniejsza. Jeżeli dodatkowo otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia to kwota z umowy zlecenia nie jest już objęta ochroną i podlega zajęciu w całości.

Ile może zająć komornik z emerytury i renty?

Od 1 marca 2019 r. komornik pozostawi emerytowi lub renciście równowartości 75 proc. najniższego świadczenia, tj.:

  • 825,00 zł w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 618,75 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ile może zająć komornik z konta bankowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – w 2019 r. wynosi ona 1687,50 zł (75 proc. z 2250 zł). Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here