Komornik za prowadzenie egzekucji pobiera od dłużnika opłatę egzekucyjną. Zanim jednak dokona jakiekolwiek czynności w sprawie, w pierwszej kolejności zażąda od wierzyciela zaliczki na poczet np. doręczenia korespondencji lub poszukiwania majątku itp., a następnie ustali opłatę egzekucyjną. Opłata ta będzie potrącana bezpośrednio z wyegzekwowanych od dłużnika kwot.

Wysokość wynagrodzenia komornika będzie uzależniona od wartości wyegzekwowanego świadczenia. Podstawą do jego obliczenia (czyli opłaty egzekucyjnej) będzie: należność główna, odsetki i inne należności podlegające egzekucji w dniu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Przy ustaleniu  podstawy wynagrodzenia komornika, nie będą brane pod uwagę: koszty toczącego się postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzielenie zabezpieczenia, a także koszty zastępstwa przez adwokata/radcę prawnego w tym postępowaniu.

W przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych, opłata egzekucyjna wyniesie 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia (jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Natomiast w sytuacji wyegzekwowania świadczenia z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego – opłata ta wynosie 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia (jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Opłata za dokonanie zabezpieczenia roszczenia wynosie 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu (nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia). Komornik pobiera opłatę proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

W sytuacji niecelowego wszczęcia postępowania, dłużnik a także wierzyciel może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat. Po rozpoznaniu wniosku i uwzględnieniu nakładu pracy komornika oraz sytuacji majątkowej wnioskodawcy, sąd może obniżyć wysokość opłat. Więcej informacji na temat opłat komorniczych na stronie Infor.pl: http://www.infor.pl/wskazniki/oplaty/.

Z dniem 26 grudnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z nowymi przepisami dłużnik będzie miał prawo do zwolnienia z opłaty komorniczej, w przypadku gdy wykaże że egzekucja została umorzona na wniosek wierzyciela albo z mocy prawa z przyczyn niezależnych od dłużnika. Wówczas koszty komornicze poniesie wierzyciel.

W sytuacji, gdy przed prawomocnym zakończeniem egzekucji dłużnikowi nie uda się wykazać tych okoliczności, lecz zrobi to później, będzie mógł wnioskować o niepobieranie od niego opłaty za egzekucję. Jeżeli komornik pobrał od dłużnika te pieniądze, możliwe będzie wystąpienie o ich zwrot. Obowiązek ten będzie spoczywał na wierzycielu.

,,W pozostałych przypadkach koszty egzekucji będzie ponosił dłużnik. W myśl nowych przepisów obniżona została wysokość tej opłaty. Dotychczas wynosiła ona 5 proc. wartości niewyegzekwowanego jeszcze świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 przeciętnego wynagrodzenia i nie więcej niż jego dziesięciokrotność. Nowelizacja obniża dolną granicę tej opłaty do 1/20 średniej pensji. Zmniejszona została także opłata pobierana od dłużnika w razie umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Do tej pory wynosiła ona 1/10 przeciętnego wynagrodzenia, a nowe przepisy obniżają ten odsetek do 1/20’’.

Porada została udzielona zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień 04.04.2014 r.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl, 

http://www.infor.pl/wskazniki/oplaty

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here