Komornik już nie zajmie najniższej emerytury

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzone zmiany mają na celu ochronę najuboższych emerytów i rencistów przed egzekucją komorniczą uniemożliwiającą godne życie. Będzie obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Obecny stan prawny

Obowiązująca ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. w art. 139 wskazuje jakim potrąceniom mogą podlegać emerytury i renty. Wśród wymienionych zobowiązań znajdują się m.in. alimenty i inne sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne czy kwoty nienależnie pobranych świadczeń takich, jak np. zasiłki.

Przed dokonaniem potrącenia należy jednak odliczyć od emerytury lub renty składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i inne należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dalej, w art. 140 ustawodawca określił jaką część emerytury lub renty można potrącić w zależności od rodzaju zobowiązania. Widełki te wahają się od 25 do 70 proc. Dodatkowo, w art. 141 opisana jest tzw. kwota wolna od potrąceń. I tutaj również w zależności od rodzaju potrącenia od egzekucji wolne jest od 20 do 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty.

Kwota wolna zostanie zwiększona

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ma na celu ochronę najuboższych emerytów i rencistów przed utratą środków niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji. Proponowane zmiany zakładają, że kwota wolna od egzekucji wynosić będzie 75 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty. Dotyczyć będzie ona jednak egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Rozwiązanie to oraz zapowiedziany już wcześniej wzrost najniższych emerytur kończy z sytuacją, w której świadczeniobiorcy na skutek postępowania egzekucyjnego pozostawali bez środków do życia. Warto zauważyć, że dotychczasowy, maksymalny limit 50 proc. kwoty wolnej po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, to w przypadku emerytur i rent dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, zaledwie ok. 360 zł, a dla osób częściowo niezdolnych do pracy jedynie 280 zł. Inicjatorami projektu była grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale nowelizacja została przyjęta jednogłośnie – głosowało za nią 428 posłów. Ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia. http://niezalezna.pl/