Upadłość konsumencka, czyli postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zostało wprowadzone do polskiego ustawodawca w 2008 r. (weszło w życie w dniu 31.03.2009).

Konieczność wprowadzenia zmian i załagodzenia przepisów wymusiła na ustawodawcy stworzenie nowego aktu prawnego poświęconego upadłości konsumenckiej. Pod koniec grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Od tego czasu liczba orzeczonych upadłości wzrasta lawinowo – już w pierwszym roku obowiązywania ustawy było 2112 upadłości, w 2016 – 4434.

Beneficjentami nowych przepisów są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wyraźnie podkreślono w ustawie „względy słuszności i humanitarne”, – jako klauzulę szczególnych okoliczności uzasadniających przeprowadzenie postępowania.

Poza względami humanitarnymi nowym rozwiązaniem jest zniesienie wymogu posiadania majątku przez zadłużonego. Zadłużony musi jednak wykazać przed sądem, że jego zadłużenie nie wynika z umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

Barierą, na jaką na samym początku napotykali zadłużeni były wysokie wydatki związane z uruchomieniem procesu. Nowe rozwiązania prawne przewidują redukcję kosztów postępowania upadłościowego. Obecnie opłata za wniosek została zmniejszona do 30 zł. W sytuacji, gdy osoba prywatna nie jest w stanie opłacić dalszych kosztów procedury, środki te zapewnia Skarb Państwa.

Dodatkowo konsumentów przed decyzją o przystąpieniu do oddłużania powstrzymywała obawa przed utratą mieszkania. Teraz osoba fizyczna będzie mogła zachować lokal mieszkalny po wcześniejszym porozumieniu z kredytodawcą. Natomiast w przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości okaże się konieczna, z uzyskanej sumy dłużnikowi zostanie wypłacona kwota pozwalająca na pokrycie kosztów wynajmu na okres do dwóch lat. Plan spłaty wierzycieli został skrócony do 3 lat.

Należy jednak podkreślić, że nowe zasady nie pozwolą ogłosić upadłości zadłużonym, którzy zalegają z płatnościami wskutek umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa.

Podstawa prawna:

Ustawa prawo upadłościowe (upadłość konsumencka)

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791); ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014, poz. 1306)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here