Czy parabank ma prawo naliczyć opłaty z tytułu zaległości w spłacie pożyczki? – pyta pan Artur z Katowic.

Zgodnie z prawem przedsiębiorca (np. parabank) nie może stosować kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego.  Oznacza to, że  pożyczkodawca nie może tylko z samego faktu niezapłaconej raty lub całej pożyczki obciążyć konsumenta dodatkowymi opłatami. Nie dotyczy to jednak odsetek karnych, tzw. odsetek od zadłużenia przeterminowanego.

Odsetki karne naliczane są tylko i wyłącznie od niezapłaconej w terminie kwoty (np. od dwóch rat) i są niezależne od odsetek od kapitału będących dla przedsiębiorcy wynagrodzeniem za udzielenie pożyczki.  Związku z powyższym instytucja pożyczkowa może naliczyć odsetki karne zawsze wtedy, gdy wystąpi opóźnienie w spłacie. Wysokość oprocentowania powinna być określona w warunkach umowy.

W przypadku wystąpienia opóźnienia w spłacie pożyczkodawca może pobrać opłaty za czynności windykacyjne, które mogą być naliczane np. od wysłanych do dłużnika pism wzywających go do zapłaty zaległego zadłużenia (zwanych monitami lub wezwaniami do zapłaty), za wykonane telefony lub wizyty przedstawicieli firmy pożyczkowej. Należy jednak pamiętać, że wysokość opłat windykacyjnych nie może być naliczana w sposób dowolny. Informacje dotyczące opłat powinny być zawarte w umowie pożyczkowej w sposób przejrzysty i czytelny.

Źródło: UOKiK, Na jakie opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji parabankowej. Poradnik dla konsumentów. Warszawa, czerwiec 2013 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here