Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Przedawnienia – nowe przepisy

05.06.2018

Przedawnienia – nowe przepisy

Do Ośrodka Doradztwa Konsumenckiego i Finansowego zgłasza się wiele osób z pytaniami dot. ostatniej nowelizację kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia. Klienci głównie pytają jak zmieni się ich sytuacja po wejściu w życie nowych przepisów. Ustawa 28 maja 2018 r. została podpisana przez Prezydenta, czeka teraz na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Zacznie obowiązywać w ciągu 30 dni od ogłoszenia.

Skrócenie terminów przedawnienia z 10 do 6 lat

Ustawa przewiduje zmianę ogólnego terminu przedawnienia z 10 na 6 lat. Taki sam termin obowiązuje dla roszczeń stwierdzonych przez sąd( wyrokiem sądu, ugodą sądową, czy ugodą z mediatorem zatwierdzoną przez sąd). Termin przedawnienia dla roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostaje nadal 3 letni. Skrócenie terminów ma służyć stabilności i pewności stosunków społecznych w dobie coraz szybszego życia we współczesnym społeczeństwie.

Zmiana sposobu liczenia terminów

Przy terminach przedawnienia nie krótszych niż 2 lata koniec terminu przedawnienia przypadnie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Spowoduje to wydłużenie terminów przedawnienia, ale też ułatwi ich naliczanie sądowi. Dodatkowo, nowelizacja wprowadza wymóg oznaczenia w pozwie daty wymagalności roszczenia. Wszystko po to, by sąd i konsumenci mogli w szybki sposób obliczyć czy doszło do przedawnienia.

Obowiązek sądu uwzględnienia przedawnienia z urzędu

Prawdziwą rewolucję może wprowadzić par. 21 art. 117 kodeksu cywilnego, który stanowi: „Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi”. Zwracam uwagę, że ustawodawca nie wskazał czy chodzi o zakaz domagania się roszczeń tylko przed sądem czy także innych działań zmierzających do uzyskania wierzytelności np. wysyłania wezwań do zapłaty. Rozszerzona interpretacja znacznie ograniczałaby możliwości firm windykacyjnych, które skupują wierzytelności przedawnione i próbują, głównie na drodze pozasądowej, uzyskać środki od nieświadomych dłużników. Rządowe uzasadnienie projektu ustawy na ten temat milczy.

Dla sądu powyższy przepis oznacza, że z mocy prawa będzie stwierdzał przedawnienie niezależnie od tego, czy konsument taki zarzut podniesie. Diametralnie zmienia to aktualną zasadę, która mówi, że przedawnione wierzytelności mogą być dochodzone, a dłużnik może uwolnić się od nich sam podnosząc zarzut przedawnienia. Niestety, przez bardzo słabą świadomość prawną, dłużnicy nie korzystają ze swoich uprawień.

Ponadto, ten przepis wprowadza także rozróżnienie sytuacji konsumenta i przedsiębiorcy. Art. 1171 nieco łagodzi stosowanie przedawnienia z urzędu i umożliwia sądowi w wyjątkowych przypadkach, po rozważeniu interesów stron, na zasadach słuszności, nieuwzględnienie terminu przedawnienia.

Bardzo ważną informacją jest to, że znowelizowane przepisy będą stosowane do roszczeń powstałych i jeszcze nieprzedawnionych przed dniem wejścia w życie ustawy (art. 5 ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny z 13.04.2018 r. ).

Niestety, instytucja przedawnienia w Polsce jest iluzoryczna. W toku tworzenia projektu ustawodawca zrezygnował ze zmian dot. sposobu ustalania początku biegu, zawieszenia czy przerwania biegu przedawnienia. Firmy windykacyjne usilnie zabiegają, stosując przeróżne praktyki przerywania biegu przedawnienia, aby żadna wierzytelność nie została przedawniona. Nie wydaje się, żeby najnowsza nowelizacja miała ukrócić te praktyki. Nie mniej dzięki transparentności terminów wymagalności, przedawnienia i nowemu obowiązkowi nałożonemu na sąd unikniemy zapędów firm windykacyjnych do dochodzenia wierzytelności przedawnionych. Praktyka pokaże jak firmy windykacyjne i organy nadzorcze (UOKIK) będą podchodzić do „domagania się” długów przedawnionych.

Inne Porady Tygodnia