Do Ośrodka w Krakowie zgłosiła się Pani Małgosia, która otrzymała z Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty należności z tytułu zaległych opłat abonamentowych od stycznia 2013 r. do sierpnia 2018 r.

Klientka chciała dowiedzieć się, czy doszło do przedawnienia, choć części jej zobowiązania. Klientka skarży się, że nikt z jej znajomych nie płaci abonamentu, a tylko ona dostała wezwanie.

PRZEDAWNIENIE

Należności z tytułu opłat abonamentowych ulegają przedawnieniu, podobnie jak zobowiązania podatkowe, po upływie 5 lat od daty wymagalności. Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy o opłatach abonamentowych, do tych opłat stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W Internecie pojawia się wiele opinii mówiących o tym, że opłaty abonamentowe ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Abonament jest opłatą o charakterze administracyjnym (wynika z ustawy), a nie cywilnym. Wobec czego, Klientka nie może skutecznie podnieść zarzutu przedawnienia za lata 2013-2014.

ZWOLNIENIA OD ABONAMENTU

Warto znać swoje prawa, bo wiele kategorii osób zostało zwolnionych z uiszczania abonamentu. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest dokonanie pewnych formalności.  Zgodnie z art. 4 ustawy, od opłat zwolnieni są:

1)  inwalidzi I grupy i osoby z całkowitą niezdolnością do pracy, osoby o stopniu niepełnosprawności trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

2)  osoby, które ukończyły 75 lat;

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia pomocy społecznej lub świadczenia rodzinnych, bezrobotni, osoby uprawnione do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku dla opiekuna, osoby niesłyszące i niewidome,

4) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

Jednakże, tylko w przypadku osób powyżej 75 roku życia jest to zwolnienie automatyczne, z mocy prawa. W innych przypadkach, aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć w dowolnym urzędzie pocztowym oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia i przedstawić stosowne dokumenty. Zwolnienie uzyskuje się od następnego miesiąca po dokonaniu formalności. Zwolnienie działa na przyszłość, ale co zrobić z aktualnymi zaległościami?

ROZŁOŻENIE NA RATY LUB UMORZENIE

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (a nie Poczta Polska SA) może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w abonamencie i z tytułu odsetek. We wniosku należy szczegółową opisać swoją sytuacje finansową, życiową i przedstawić stosowne dokumenty. Jeśli wnioskujemy na rozłożenie na raty, to również należy zaproponować określoną kwotę miesięcznej raty.

Jednocześnie, rekomenduję złożyć do Wydziału Abonamentu RTV, Poczty Polskiej SA pismo o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania wniosku o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here