Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się klient z dokumentem zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych zadłużenia klienta z tytułu nieopłacania przez niego składek na ubezpieczenie społeczne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Klient nie kwestionuje długu, jednakże jest zaniepokojony, faktem, że jego zobowiązanie będzie dostępne w rejestrze, z którego mogą korzystać inne podmioty.

Rejestr Należności Publicznoprawnych jest nową instytucją, która funkcjonuje od 2018 r. W rejestrze znajdują się dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie dokonują zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji na podstawie przepisów egzekucji w administracji. Takimi należnościami są między innymi: podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, prawomocne wyroki, postanowienia lub mandaty karne wydane na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu karnego.

W rejestrze mogą być zamieszczone dane osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Organ prowadzący rejestr ujawnia w rejestrze dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wynosi nie mniej niż 5000 zł. Wykreślenie z rejestru danych, następuje w przypadku, m.in. gdy: obowiązek zapłaty należności pieniężnej wygaśnie; utraci wykonalność wyrok, postanowienie albo mandat, z którego wynika należność pieniężna ujawniona w rejestrze; zostanie ustalony następca prawny zobowiązanego, sprzeciw zobowiązanego określony w przepisach zostanie uwzględniony w całości.

Podmioty zainteresowane lub organy państwowe mogą uzyskać dane zobowiązanego, w tym informacji o istnieniu zaległości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here