Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji z emerytury przez ZUS

06.03.2018

Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji z emerytury przez ZUS

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Grażyna, która dostała zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji i dokonywaniu potrąceń z jej emerytury. Zwróciła się z zapytaniem czy cała jej emerytura zostanie przekazana do komornika czy tylko jej część. 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że komornik nie może zająć całej emerytury dłużnika, gdyż przepisy ustawy emerytalnej gwarantują mu kwotę wolną od potrąceń, czyli taką której nie można zająć w ramach egzekucji sądowej lub administracyjnej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lipca 2017 r. kwota wolna od potrąceń z tytułu należności innych niż świadczenia alimentacyjne wynosi 75 % najniższej emerytury i renty.

Jak ZUS oblicza wysokość potrącenia?

W pierwszej kolejności od przyznanej emerytury odlicza się tzw. należności publiczne, a więc składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne należności z tego tytułu. Na podstawie całej kwoty (przed odliczeniami należności publicznych) ZUS ustala maksymalną granicę dla egzekwowanej należności i jaką część świadczenia dłużnika może potrącić.

Sposób ustalania tych granic dla potrąceń lub egzekucji dokładnie jest określony w art. 140 ustawy emerytalnej. ZUS ustala aktualną wysokość kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji (biorąc pod uwagę zarówno rodzaj świadczenia dłużnika oraz rodzaj egzekwowanej należności), którą określa dokładnie art. 141 ustawy emerytalnej.

Kwota wolna od potrąceń i egzekucji to 75 % najniższej emerytury (nie dotyczy sytuacji, kiedy komornik zajmuje należności z tytułu alimentów). Chodzi tu o najniższą emeryturę razem ze wszystkimi wzrostami, dodatkami i innymi świadczeniami z wyłączeniem:

 • dodatku dla sierot zupełnych
 • dodatku pielęgnacyjnego
 • dodatku dla weterana poszkodowanego

Dla ustalenia kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji ZUS przyjmuje wysokość najniższej emerytury zgodnie z art. 85 ustawy emerytalnej, czyli przed odliczeniami wszystkich należności publicznych. Do 8 lutego 2018 r. najniższa emerytura z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosiła 1 000 zł, natomiast od 1 marca 2018 r. wynosi ona 1 029,80 zł. W związku z tym kwota wolna od potrąceń i egzekucji do 28 lutego 2018 r. wynosiła 750 zł, a od 1 marca 2018 r. wynosi 772,35 zł.

W sytuacji, kiedy po ustaleniu granicy potrącenia i odliczeniu należności publicznoprawnych okaże się, że wysokość świadczenia dłużnika jest niższe albo równe od kwoty wolnej od egzekucji to zgodnie z prawem ZUS nie może dokonać potrącenia w postępowaniu egzekucyjnym.

W przypadku Pani Grażyny przyznana jej emerytura wynosi 1 460,66 zł i właśnie ta kwota podlega opodatkowaniu. Od tej kwoty należy odjąć wszystkie należności publiczne, czyli składkę na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy w łącznej wysokości 226,66 zł. Odejmując od przyznanej kwoty należności publiczne – 1 460,66 zł – 226,66 zł = 1 234 zł otrzymujemy kwotę netto świadczenia, jaką co miesiąc Pani Grażyna dostawała.

Następnie należy ustalić wysokość maksymalnego potrącenia z tytułu egzekucji z emerytury klientki zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt. 3 ustawy emerytalnej 1 460,66 x 25%= 365,16 zł.

Na koniec, aby obliczyć wysokość potrącenia należy od emerytury netto odjąć kwotę wolną od potrąceń: 1 234 zł – 772,35 zł = 461,65 zł (kwota, jaka co miesiąc będzie przekazywana przez ZUS do komornika).

Kwota do wypłaty to świadczenie netto minus wysokość maksymalnego potrącenia: 1 234 zł- 365,16 zł = 868,84 zł (kwota, jaka będzie otrzymywała klientka)

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118)

-Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2036)