Ustawa „antylichwiarska” wchodzi w życie

Od 11 marca 2016 roku obowiązują nowe przepisy chroniące klientów parabanków przed pazernością firm pożyczkowych. Ustawa m.in. wprowadza maksymalną wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego tj. maksymalnie do 55% w stosunku rocznym. Antylichwiarska ustawa reguluje maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania – nie będą mogły być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

W myśl ustawy poza odsetkowe koszty kredytu to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę limitów: kosztów poza odsetkowych oraz opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsetek za opóźnienia, konsument będzie miał możliwość zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu. Oznacza to, że klient skorzysta z tzw. kredytu darmowego.

Ponadto wobec firm z branży pożyczkowej zostały wprowadzone określone wymogi dotyczące prowadzenia tej działalności. Będą to musiały być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjne z kapitałem zakładowym w wysokości, co najmniej 200 tys. zł, utworzonym ze środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych.

Wymagana będzie też niekaralność za określone przestępstwa osób będących we władzach spółki i prokurentów. Nielegalna działalność – bez spełnienia wymogów określonych w przepisach – będzie wiązać się z grzywną do 500 tys. zł i karą więzienia do lat 2.

Źródło: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2015 poz. 1357.