W sytuacji gdy długi spadkodawcy przewyższają wartość majątku, a mimo to spadkobiercy zdecydują się na przyjęcie schedy, muszą liczyć się z koniecznością spłaty należności ze swojego majątku. Czasem korzystniejsze jest odrzucenie spadku.

Dziedziczenie spadku nie zawsze wiąże się z powiększeniem majątku. Oprócz aktywów w postaci nieruchomości, biżuterii i gotówki, spadkobierca dziedziczy po zmarłym również długi spadkowe (pasywa). Dlatego zanim zdecydujemy się na przyjęcie spadku należy sprawdzić, czy zobowiązania zmarłego nie przewyższają pozostawionego majątku. Jednym ze sposobów uchronienia się przed spłatą zadłużenia jest odrzucenie spadku w całości.

Jakie długi zawsze trzeba spłacać?

Nie wszystkie zobowiązania zmarłego wchodzą do masy spadkowej. Należą do nich prawa i obowiązki ściśle związane  z osobą spadkodawcy. Przykładem są alimenty, które spadkodawca płacił na dzieci lub rozwiedzionego małżonka, oraz wypłacane przez niego renty.

Do długów spadkowych zalicza się m.in.:

  • koszty postępowania spadkowego (m.in. zabezpieczenia spadku, ustanowienia wykonania testamentu, wykonania zapisu inwentarza),
  • koszty związane z obowiązkiem zaspokojenia roszczeń o zachowek,
  • zobowiązania wynikające z zawartych przez spadkodawcę umów (niezapłacony czynsz, faktura),
  • niespłacone kredyty w banku, pożyczki w instytucjach finansowych i u osób prywatnych oraz wynikające z umów (np. kupna, dzierżawy, najmu lokalu),
  • koszty pogrzebu spadkodawcy (pogrzeb, wydatki związane z uzyskaniem miejsca na grób, zakupem trumny, urządzeniem ceremonii pogrzebowej, kremacją).

Jak skutecznie zrzec się spadku?

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.

W ciągu 6 miesięcy od powołania do spadku, spadkobierca składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli w ciągu tego okresu nie złoży żadnego oświadczenia, wówczas traktowany będzie jako osoba która przyjęła spadek wprost.

Spadkobierca ma trzy możliwości:

1) może spadek przyjąć wprost (spadkobierca ponosi odpowiedzialność za wszystkie długi spadkowe całym swoim majątkiem),

2) może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku),

3) może odrzucić spadek (nie odpowiada za długi spadkodawcy). W takiej sytuacji zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego  wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku może żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Księga czwarta Spadki (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. z póź. zm.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here