Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie zgłosił się klient, który nie opłacił w terminie ubezpieczenia OC samochodu. Jakie mogą być konsekwencje braku polisy?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) dla posiadaczy pojazdów jest w Polsce obowiązkowe. Brak ważnej polisy naraża kierującego na poważne i surowe konsekwencje finansowe. Wysokość opłaty karnej uzależniona jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz rodzaju pojazdu.

W przypadku posiadaczy samochodów osobowych wysokość opłaty stanowi równowartość 2-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zatem w 2017 roku opłata ta wynosi 4.000 zł. Z taką karą muszą liczyć się posiadacze samochodów osobowych, którzy pozostawali bez ważnej polisy OC przez okres powyżej 14 dni. Jeśli okres nieważności polisy był krótszy, opłata będzie niższa: do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty, tj. 800 zł; od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty, tj. 2.000 zł.

Wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłaty karnej dla posiadaczy pojazdów określa ustawa z dnia 22 maja 2006 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń. Art. 88 tejże ustawy mówi, że posiadacz pojazdu, który w danym roku nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, powinien dobrowolnie wnieść opłatę na konto Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z otrzymaniem wezwania do wniesienia opłaty. Ma na to 30 dni od daty odbioru wezwania. Konsekwencją niewniesienia opłaty w terminie będzie wszczęcie egzekucji przez urząd skarbowy.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych trudną sytuacją materialną posiadacza pojazdu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub części, ewentualnie odroczyć termin płatności, bądź rozłożyć opłatę na mniejsze raty. Aby skorzystać z takiej możliwości należy złożyć odpowiedni wniosek (wzór dostępny jest na stronie internetowej UFG), zawierający stosowne uzasadnienie i poparty dokumentami, poświadczającymi sytuację finansową wnioskodawcy.

Należy również pamiętać, że nieubezpieczony posiadacz pojazdu, który spowoduje wypadek lub kolizję drogową będzie zmuszony do zapłacenia odszkodowania z własnych pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here