Akademia edukacji finansowej

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
pt. „AKADEMIA EDUKACJI FINANSOWEJ – SZKOLENIA Z EDUKACJI FINANSOWEJ
DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zakończyło realizację projektu edukacyjnego pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych wśród 60 osób- kadry sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie od 1.10.2021 do 30.06.2022.
Natomiast cele szczegółowe to:
– Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie planowania i kontroli budżetu domowego.
– Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie produktów i usług finansowych.
– Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie procedury upadłości konsumenckiej oraz zjawiska nadmiernego zadłużenia.
– Rozwój kompetencji zawodowych wśród pracowników sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych poprzez udział w szkoleniach on-line.

W ramach projektu Stowarzyszenie prowadziło bezpłatne szkolenia w formie zdalnej (on-line). Bezpośrednią grupę odbiorców projektu stanowili np. asystenci rodziny, pracownicy socjalni, pomocy społecznej, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak np.: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej a także w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu całego kraju. Liczba odbiorców akcji rekrutacyjnej projektu wyniosła 4532 instytucji zajmujących się pomocą społeczną z obszaru 16 województw. Do projektu zrekrutowano 4 grupy szkoleniowe, liczące po 16 osób (łącznie 64 osoby). Dla każdej z czterech grup przeprowadzono cykl szkoleń obejmujący 4 moduły tematyczne w łącznym wymiarze 12 godz. Po każdym module szkoleniowym była możliwa 1 godz. konsultacji/poradnictwa.

Program szkoleń obejmował następujące moduły tematyczne:
Moduł 1. Rola edukacji finansowej w zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu. Zarządzanie finansami osobistymi w gospodarstwie domowym (3 godz.)
Moduł 2. Produkty i usługi finansowe (3 godz.)
Moduł 3. Abc windykacji i egzekucji należności (3 godz.)
Moduł 4. Upadłość konsumencka (3 godz.)

Pierwsze zajęcia odbyły się na początku marca 2022 r. Natomiast zajęcia ostatniej grupy szkoleniowej zakończono w kwietniu 2022 r. W rezultacie przeprowadzono 16 szkoleń
w łącznym wymiarze 48 godz. 3 godz. x 4 moduły x 4 grupy. W ramach projektu powstała publikacja pt. „Akademia Edukacji Finansowej. Poradnik dla osób pracujących
z beneficjentami pomocy społecznej”. Po zakończonych zajęciach każdy uczestnik otrzymał publikację w wersji elektronicznej zawierającą szczegółowo omówione treści prezentowane podczas szkoleń oraz certyfikaty ukończenia szkoleń. Publikacja w wersji elektronicznej została także szerzej rozdystrybuowana. W czerwcu 2022 r. została przesłana drogą mailową do 4043 instytucji sektora pomocy społecznej z obszaru całego kraju.
Projekt zakładał doskonalenie kadry systemu wsparcia osób i rodzin oraz wzmocnienie roli pracowników instytucji związanych z pomocą społeczną. Zdobyte przez uczestników szkoleń wiedza i umiejętności z pewnością przyczynią się nie tylko do wzmocnienia ich osobistych kompetencji finansowych ale przede wszystkim pozwolą na podjęcie efektywnych działań przeciwdziałających nadmiernemu zadłużeniu i wsparciu osób wykluczonych finansowo.

________________________________________________________

Informacja dla pracowników pomocy społecznej zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu

Szanowni Państwo,

W związku z zakończoną rekrutacją do udziału w szkoleniach (on-line) w ramach projektu „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”, informujemy, że wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach otrzymały informację drogą mailową wraz z przyporządkowaniem do grupy szkoleniowej (terminami i godzinami szkoleń).

Jednocześnie informujemy, że osoby, które przesyłały formularze zgłoszenia a nie otrzymały od SKEF inf. mailowej nie zostały zakwalifikowane.

Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych z dniem 15 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo, z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”, SKEF podjęło decyzję o zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych z dniem 15 grudnia 2021 r.

„AKADEMIA EDUKACJI FINANSOWEJ – SZKOLENIA Z EDUKACJI FINANSOWEJ DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 1 października 2021 r.  rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „AKADEMIA EDUKACJI FINANSOWEJ – SZKOLENIA Z EDUKACJI FINANSOWEJ DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

SKEF jako organizacja pożytku publicznego, realizująca działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą ma przyjemność zaprosić pracowników zajmujących się pomocą społeczną (np.: asystentów rodzin, pracowników socjalnych, pomocy społecznej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak np.: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej a także w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu całego kraju do udziału w projekcie pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród 60 osób – kadry sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie od 1.10.2021 do 30.06.2022.

Natomiast cele szczegółowe to:

  • Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie planowania i kontroli budżetu domowego.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie produktów i usług finansowych.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie procedury upadłości konsumenckiej oraz zjawiska nadmiernego zadłużenia.
  • Rozwój kompetencji zawodowych wśród pracowników sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych poprzez udział w szkoleniach on-line.

W ramach projektu zamierzamy prowadzić bezpłatne szkolenia w formie zdalnej (on-line). Zostaną utworzone 4 grupy szkoleniowe po 15 osób (łącznie 60 osób). Dla każdej grupy zostanie przeprowadzony cykl szkoleń obejmujący 4 moduły w łącznym wymiarze 12 godz.(60 min.). Zajęcia będą prowadzić trenerzy-specjaliści SKEF posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu usług finansowych, procedur egzekucji i windykacji należności, planowania finansowego i budżetu domowego.

MODUŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ:

Moduł 1.  Rola edukacji finansowej w zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu (3 godz.)

Moduł 2. Produkty i usługi finansowe (3 godz.)

Moduł 3. Abc windykacji i egzekucji należności (3 godz.)

Moduł 4. Upadłość konsumencka (3 godz.)

Zajęcia zamierzamy prowadzić od marca 2022 r. Każdy uczestnik otrzyma publikację w wersji elektronicznej zawierającą szczegółowe omówienie treści prezentowanych podczas szkoleń oraz certyfikaty ukończenia 4 modułów szkoleń. Dla uczestników szkoleń po każdym module szkoleniowym przewidziana jest 1 godz.(60 min.) konsultacji/poradnictwa prowadzona przez trenera danego modułu szkoleniowego.

Aktualnie rozpoczęliśmy rekrutację uczestników do projektu, która ma charakter otwarty i odbywa się poprzez zgłoszenie uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Podstawowym kryterium dostępu dla zainteresowanych osób jest zatrudnienie w instytucjach/organizacjach związanych z pomocą społeczną.

Ze strony SKEF osobą do kontaktu jest Pani Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58 624-98-76; 695-981-034  e-mail: ikarmasz@skef.pl

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym projektem (zaproszenie do projektu) i udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania) oraz deklaracji wyboru grupy szkoleniowej (do pobrania) i przesłanie e-mailem (scany, zdjęcia) na adres: ikarmasz@skef.pl w terminie do dnia 31.01.2022 r.

Proszę pamiętać, że liczba osób jest ograniczona (60 osób).