Podręczniki na sprzedaż

Podstawy przedsiębiorczości. Wydanie II

Podręcznik dla szkół średnich

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej jest wydawcą podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” przeznaczony do realizacji zajęć szkolnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia.

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową, dopuszczony do użytku szkolnego, wpisany do wykazu podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nr 1064/2019.

Podręcznik jest przyjazny dla uczniów i nauczycieli. W sposób praktyczny i czytelny prezentuje zagadnienia omawiane na lekcjach przedsiębiorczości. Uwzględnia on również doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, które propaguje edukację finansową w sposób praktyczny. Jest też kompendium podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, do której można sięgnąć nie tylko na lekcjach przedsiębiorczości. Zawiera liczne, ciekawe ćwiczenia sprawdzające wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma i szata graficzna.

Podręcznik podzielony jest na trzy główne obszary tematyczne:

 1. Wprowadzenie do ekonomii i finansów, czyli jak funkcjonuje rynek i instytucje finansowe.
 2. Ja – konsument, pracownik, a może przedsiębiorca, czyli moje miejsce w gospodarce rynkowej.
 3. Elementy makroekonomii, czyli aby lepiej zrozumieć gospodarkę kraju.

Zapoznaj się z krótkim filmem prezentującym strukturę podręcznika.

Kilka słów o autorze podręcznika:

Waldemar Kotowski, autor podręcznika jest praktykiem, cenionym nauczycielem, Profesorem Oświaty, Dyrektorem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, opiekunem laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Finansowej i Olimpiady Przedsiębiorczości.

Opinie na temat podręcznika:

Prof. dr hab. Adam Noga – wybrane fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej

„Podręcznik w pełni uwzględnia podstawę programową, jest bardzo przyjazny dla nauczycieli i uczniów, na pewno zdecydowanie powyżej przeciętnej jakości na „rynku” podręczników przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych”.

Podręcznik bardzo przyjazny dla różnego poziomu przygotowania uczniów, bardzo dobrze wyważa konieczność dostosowania wykładu zarówno dla ambitnych, jak mniej ambitnych i mniej zdolnych uczniów, ale mogących zrealizować podstawę programową”.

„Bardzo dobre, bardzo ciekawe, bardzo przejrzyste z dobrym kluczem odpowiedzi na końcu” [pytania, polecenia, zadania i ćwiczenia w podręczniku].

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Święcicka – wybrane fragmenty opinii językowej

„Autor w udany sposób podjął się zadania „przełożenia” trudnej wiedzy z zakresu szerzej rozumianej ekonomii na język wypowiedzi podręcznikowej. Inaczej mówiąc cechy stylu naukowego realizuje w wykładzie przystępniejszym, można powiedzieć popularnonaukowym. Stosownie do możliwości intelektualnych i językowych uczniów na III etapie edukacyjnym objaśnione są terminy, pojęcia, mechanizmy ekonomiczne itp. (…)”

CENA PODRĘCZNIKA: 32 zł brutto

 • RABAT! Dla zamówień powyżej 20 szt. upust -10%

Rabaty nie łączą się ze sobą. Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które dodatkowo ponosi Zamawiający.

Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub za pośrednictwem Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o. w Warszawie

W celu zamówienia, należy przesłać informację poprzez formularz zamówienia lub na e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl, podając liczbę zamawianych egzemplarzy. W odpowiedzi otrzymacie Państwo łączny koszt zamówienia (wraz z przesyłką) oraz dane do przelewu.

Zamów podręcznik   

Więcej informacji udziela:
Monika Marchalewska
e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl
tel.: 83 411 10 47


Ekonomia w praktyce

Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes

Od oszczędzania do inwest

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie wprowadzenia nowego przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych – ekonomia w praktyce, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z początkiem września 2013 r. wydało publikację „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, której autorem jest Waldemar Kotowski. W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono pilotaż w jedenastu szkołach.

W dniu 27 sierpnia 2014 podręcznik „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” został wpisany do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN z nr 722/2014 (Gdynia 2014, ISBN 978-83-934010-5-5, str. 100).

Cena 1 egz.: 29 zł brutto. W celu zamówienia, należy przesłać informację poprzez formularz zamówienia lub na e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl, podając liczbę zamawianych egzemplarzy. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane do przelewu oraz przewodnik dla nauczyciela z programem nauczania.

Zamów podręcznik   

Więcej informacji udziela:
Monika Marchalewska
e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl
tel.: 83 411 10 47

Podstawa programowa

Zgodnie z podstawą programową przedmiotu ekonomia w praktyce, ogólnym celem kształcenia jest nabycie umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez cztery etapy:

 • Planowanie przedsięwzięcia uczniowskiego o charakterze ekonomicznym;
 • Analiza rynku;
 • Organizacja przedsięwzięcia;
 • Ocena efektów działań.

Jak widać, wymagania szczegółowe tego przedmiotu poniekąd pokrywają się z treściami realizowanymi w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W związku z czym, można uznać, że przedmiot ekonomia w praktyce jest kontynuacją podstaw przedsiębiorczości. Jednak równie dobrze, może być także wstępem do podstaw przedsiębiorczości lub też być realizowany równolegle.

Metoda projektu

Publikacja „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” ma zarówno charakter podręcznika, jak i zeszytu ćwiczeń. Uczniowie prowadzą przedsięwzięcie o charakterze ekonomicznym, którego celem jest między innymi kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Zamysłem autora było to, aby rola nauczyciela ograniczyła się do wspierania, konsultowania działań podejmowanych przez uczniów. Zaś osiągnięciu szczegółowych celów oraz dbałości o wszechstronny rozwój ucznia powinny sprzyjać przede wszystkim metody aktywizujące. Podstawową metodą pracy wykorzystywaną w ramach programu jest metoda projektu edukacyjnego. Wykonanie projektu odbywa się głównie na bazie materiałów pomocniczych, dostępnych publikacji i dyskusji, w czasie których uczniowie rozwiązują problemy i wybierają najlepsze dla siebie warianty. Metoda ta sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia. Zespołowy charakter przedsięwzięcia uczy współpracy, współdziałania i przedsiębiorczości, integrując zespoły uczniowskie. Kształtuje umiejętności przydatne, a wręcz konieczne, w dorosłym życiu zawodowym.

Uczniowie po zajęciach

Realizacja celów szczegółowych zajęć prowadzonych na podstawie „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce pozwoli uczniowi m.in. na:

 • przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z podjęciem działalności,
 • samodzielne i odważne podejmowanie decyzji,
 • racjonalne gospodarowanie własnymi finansami,
 • bycie aktywnym członkiem, liderem zespołu,
 • przeprowadzenie analizy rynku,
 • ocenę możliwości wykorzystania szansy na rynku,
 • kształtowanie postaw człowieka przedsiębiorczego w różnych aspektach i sytuacjach.

Rozdziały

Publikacja „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” składa się z siedmiu rozdziałów:

 • Mój plan finansowy
 • Budżet osobisty
 • Moje inwestycje
 • Usługi instytucji finansowych
 • Plan biznesowy
 • Planowanie działalności gospodarczej – biznesplan
 • Ewaluacja

O autorze

Waldemar Kotowski, wyróżniony tytułem honorowym Profesora Oświaty, jest nauczycielem w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Już od 1992 roku wprowadza i realizuje szereg programów i przedmiotów z zakresu nauczania przedsiębiorczości i ekonomii. Brał udział w zajęciach z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i nauczania tych przedmiotów w szkołach i na wyższych uczelniach USA, między innymi na Uniwersytecie Princeton. Jest doradcą metodycznym w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, czynnym trenerem prowadzącym szkolenia i warsztaty, w tym także w zakresie pracy grupowej, planowania, organizacji pracy nauczyciela, nowoczesnych metod nauczania, mikro- i makroekonomii, komunikacji interpersonalnej, edukacji finansowej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej czy tworzenia biznesplanu. Jest opiekunem naukowym wielu laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Finansowej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości.

Recenzje

„Przekonujący i działający na wyobraźnię styl pisania tekstu, który zachęca do działania. W treści bowiem młody człowiek znajduje sygnały motywujące do oszczędzania i inwestowania, jak również odnajduje sygnały różnych ryzyk. To z kolei pobudza wyobraźnię w kierunku stworzenia satysfakcjonującego biznesplanu.

Całe opracowanie oparte jest na własnej konstrukcji myślowej (kreującej przedsiębiorczość finansową) związanej m.in. z analizą SWOT, wskazującą własne siły i słabości w przedsięwzięciach finansowych oraz dynamikę i złożoność możliwości i zagrożeń zewnętrznych. Dzięki temu rozwija się świadomość finansowa młodego człowieka dotycząca racjonalnego gospodarowania (pomnażania zasobów finansowych), ale obciążona różnymi rodzajami ryzyka.

Wskazanie, że przyszły zawód wybrany świadomie i zgodnie z pasją daje możliwości potencjalnie większych dochodów.

Umiejętne połączenie zasad działalności gospodarczej na etapie bycia jeszcze uczniem z zasadami realizacji działalności gospodarczej jako osoby dorosłej utrzymującej się z własnej firmy lub pracy najemnej, np. podatki w zależności od formy prawnej firm.

Podręcznik spełnia dwie bardzo ważne funkcje: informacyjną i analityczno-decyzyjną i jest bardzo ważnym uzupełnieniem dotychczasowej oferty rynku wydawniczego skierowanej do młodzieży ponadgimnazjalnej i nauczycieli szkół średnich.”

Z recenzji prof. zw. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej, Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości

„Książka zbudowana jest z dwóch wzajemnie uzupełniających się oraz przenikających części: teoretycznych rozważań i wskazówek opartych na nauce ekonomii oraz zadań w formie projektów.

Taki układ sprawia, że czytelnik może mieć wgląd do zagadnień teoretycznych, podczas gdy będzie poszukiwać wsparcia przy rozwiązywaniu zadań praktycznych – projektów, co stanowi niewątpliwie bardzo duży atut tej pozycji.

Mocną stroną podręcznika są propozycje projektów przeznaczone do samodzielnych realizacji przez uczniów. W umiejętny sposób przedstawiono ich cele, kierunki realizacji, a także, co bardzo istotne, kryteria oceny projektu. Jest to ważne zarówno dla uczniów – wykonawców projektów, jak i nauczycieli – oceniających pracę zespołów zadaniowych.

Niezwykle ciekawą propozycją pracy zespołowej, opartej na prawdziwych założeniach ekonomicznych jest zaproponowany projekt Klasa Biznes, czyli jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, co stanowi pierwszy krok w kierunku edukacji przedsiębiorczej młodego pokolenia.”

Z recenzji dra Tomasza Dryla, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania  Formularz zamówienia publikacji:

  Wybierz produkt*

  Ilość sztuk*

  Dane do wysyłki:

  Imię i nazwisko / Nazwa instytucji*

  Ulica wysyłki*

  Nr budynku*

  Nr lokalu

  Kod pocztowy*

  Miasto*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Forma wysyłki Poczta PolskaKurierPaczkomat InPost

  Dodatkowe informacje
  (np. inne produkty wraz z ilością, nazwa paczkomatu itp.)

  Czy wystawić fakturę?

  Dane do faktury (jeśli inne niż dane do wysyłki):

  Imię i nazwisko / Nazwa instytucji

  Ulica

  Nr budynku

  Nr lokalu

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę na firmę - prosimy o wpisanie w polu powyżej numeru NIP.