Nasza więź członkowska

Gdynia, styczeń 2023 r.

 

 

 Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, budujące więź z członkami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych obchodziło w 2022 roku 25-tą rocznicę swojej działalności. Historia Stowarzyszenia jest długa i przepełniona sukcesami w walce o lepsze jutro polskich rodzin. Jubileusz stanowi dla nas źródło siły i inspiracji do dalszego działania i rozwoju. Słowa, które kierujemy do Państwa dzisiaj  z początkiem nowego 2023 roku są dla nas okazją do podsumowania pracy w minionym roku. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy w 2022 r. nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez składek wpłacanych regularnie przez naszych Członków oraz pracy i zaangażowaniu całego zespołu Stowarzyszenia. Dzięki nim możemy realizować nasze cele statutowe i podejmować działania na rzecz naszych członków. Przypominamy, że w oddziałach Kas działają Kluby Człon­ków SKEF. Można w nich uzyskać informację na temat działalności Stowarzyszenia, w tym prowadzonych przez nas Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenc­kiego, które świadczą dla Państwa bezpłatne poradnictwo. W 2022 r. skorzystało z niego blisko 1300 osób. Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji, która posiada ogromne doświadczenie i wspiera nieodpłatnie osoby nadmiernie zadłużone oraz zagrożone niewypłacalnością. Propagując wiedzę finansową, zorganizowali­śmy w ubiegłym roku konkursy dedykowane wyłącznie dla Członków SKEF i SKOK a także aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad przygotowaniem treści poradnikowych do gazety „Czas Stefczyka”. W naszym por­talu internetowym www.skef.pl mogli Państwo odnaleźć wiele cen­nych informacji oraz systematycznie publikowanych praktycznych porad ekonomiczno-finansowych.

Dzięki Państwa przychylności i hojności Stowarzyszenie mogło prowadzić działalność charytatywną. W oddziałach Kasy Stefczyka wystawione były skarbonki przeznaczone na zbiórkę publiczną Skarbonka, którą prowadziliśmy przy aktywnym wsparciu pracow­ników – wolontariuszy Kasy Stefczyka. Zebrane pieniądze w kwocie: 14 251,22 PLN pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z dwóch Domów Dziecka: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Lipowy Zakątek w Radymnie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom pod Lipami w Radymnie. Zostały zakupione: laptopy, drukarki, oprogramowania komputerowe, pendrive’y oraz edukacyjne gry planszowe.

Jako organizacja pożytku publicznego (KRS 0000053057) zebraliśmy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 25 948, 60 PLN, który przekazywali Państwo na nasze konto przy rocz­nym rozliczeniu podatku oraz poprzez wpłaty darowizn dokonywane w ciągu 2022 r. Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat serdecznie dziękujemy i prosimy o przekazywanie 1,5% swojego podatku na rzecz SKEF. Przypominamy, że od 2023 roku nastąpi ważna zmiana w przepisach podatkowych. Przy rozliczeniu podatku PIT za 2022 rok będzie można przekazać nie jak dotychczas 1%, ale aż 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Przywiązując dużą wagę do propagowania edukacji finansowej, realizowaliśmy również projekty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W minionym roku kontynuowaliśmy realizację wielu projektów edukacyjnych takich jak: „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” – (XIV edycja). Jest to  projekt edukacyjny z zakresu zarządzania finansami osobistymi, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt obejmował 18-godzinne warsztaty w szkołach i konkurs, zakończony finałem wyjazdowym w Warszawie. Wzięło w nim udział 937 uczniów i 30 nauczycieli jak również inny projekt pt. „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”- (XVI edycja). Konkurs, który na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez Stowarzyszenie kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski. Od 2006 roku, w szesnastu edycjach konkursu wzięło udział blisko 12 tysięcy uczniów. Projekt ma na celu edukację finansową młodzieży. Co roku konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych.

Kontynuowaliśmy również realizację projektu pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. To druga edycja projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Jego głównym celem jest wdrożenie programu edukacji finansowej przeznaczonego dla klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie  realizowanym w latach 2021-2023 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela udział bierze 45 nauczycieli i ponad 800 uczniów. Równolegle z drugą edycją „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” zrealizowaliśmy projekt „Warsztaty z zakresu edukacji finansowej realizowane na podstawie autorskiego pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”, w którym udział wzięło 12 nauczycieli i 122 uczniów mało licznych klas ze szkół znajdujących się w małych miejscowościach i wsiach. Nauczyciele po przebytych warsztatach mieli możliwość przeprowadzić z uczniami 10 godzinne warsztaty na podstawie wybranych tematów z pakietu z edukacji finansowej i w przyszłości wdrażać edukację finansową do programu nauczania wczesnoszkolnego.  

W 2022 roku zrealizowaliśmy również projekt pt. „Akademia finansowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach realizacji programu „Program Wsparcia Edukacji”. Celem projektu było zwiększenie potencjału metodycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dzięki udziałowi w warsztacie metodycznym oraz przekazaniu im pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. W projekcie udział wzięło 35 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej większości ze szkół położonych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

W minionym roku zakończyliśmy realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych wśród 60 osób- kadry sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie od 1.10.2021 do 30.06.2022.

Warto wskazać, że w 2022 roku Stowarzyszenie aktywnie działało na rzecz edukacji finansowej i problematyki wykluczenia finansowego w European Consumer Debt Network, dzieląc się swoim doświadczeniem w kraju i za granicą. Przystąpiliśmy do realizacji projektu UE z ECDN pt. ,,Provision of a European Platform for the Prevention of over-indebtedness by the Increase of Accessibility and the Improvement of Effectiveness of Debt Advise for Citizens”. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku. Główne cele projektu to:

 • zwiększenie dostępności usług doradztwa w zakresie zadłużenia dla konsumentów z UE
  z 13 krajów: Węgry, Włochy, Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Grecja, Cypr, Łotwa, Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Malta i Rumunia
 • poprawa skuteczności operacyjnej struktur świadczących usługi doradztwa w zakresie zadłużenia konsumentom UE poprzez utworzenie lub wzmocnienie specjalnych sieci ekspertów, techników i doradców ds. zadłużenia.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu i realizacji tak różnorodnych działań pomocowo-edukacyjnych pozostajemy w Państwa świadomości jako organizacja nie­zwykle potrzebna i działająca w szerokim zakresie na rzecz konsumentów.

SPECJALNIE DLA NASZYCH CZŁONKÓW:

Szanowni Państwo, przypominamy, że jako nasi Członkowie, a także Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredyto­wych możecie korzystać z działań specjalnie dedykowanych Państwu, takich jak:

 • bezpłatne porady finansowe, prawne i konsumenckie w naszych Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego – adresy biur na www.skef.pl;
 • warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji finansowej dedykowane Członkom SKEF i SKOK;
 • cykliczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, skierowane wyłącznie do naszych Członków – informacje o aktualnych konkursach znajdziecie Państwo na stronie www.skef.pl oraz w gazecie „Czas Stefczyka”;
 • publikacje wydawnicze, w tym „Czas Stefczyka”;
 • portal internetowy SKEF – www.skef.pl
  aplikacja www.pogotowiedlazadluzonych.pl dedykowana nadmiernie zadłużonym z bieżącymi informacjami finansowymi oraz na temat prowadzonych działań, publikacjami oraz poradnikowymi materiałami multimedialnymi.

Z wynikami naszej pracy można zapoznać się, czytając sprawozdania opublikowane
na portalu www.skef.pl. Zachęcamy Państwa również do zgłaszania pomysłów na nowe działania, które będą służyć społeczności Członków SKOK i SKEF. Pomysły można przesyłać na naszą skrzynkę: skef@skef.pl lub listownie na adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem: Razem możemy więcej.

Naszym Członkom, współpracującym z nami: Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym, Partnerom, Darczyńcom, którzy w minionym roku aktywnie wspierali nasze przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania i życzymy w Nowym Roku 2023 dużo zdrowia oraz wielu sukcesów i powodów do satysfakcji oraz radości. Głęboko wierzymy, że 2023 rok przyniesie wiele okazji do rozwoju obszarów naszej działalności oraz realizacji wyznaczonych celów.

Z wyrazami szacunku

w imieniu Zarządu i pracowników SKEF 

     dr inż. Kazimierz Janiak         

Prezes Zarządu

Film z działalności SKEF

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (KRS 0000053057) powstało w 1997 roku w Gdyni. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań z zakresu edukacji finansowej wśród członków SKOK. Od 2005 r. SKEF jest organizacją pożytku publicznego, która w szczególności działa na rzecz konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową, doradczą, wydawniczą i charytatywną, przyczyniając się do podnoszenia świadomości ekonomicznej społeczeństwa.

Jako członek SKEF i SKOK możesz:

 • korzystać z bezpłatnych porad finansowo-prawnych i konsumenckich w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego;
 • uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, szkoleniach, seminariach i konferencjach o tematyce finansowej i konsumenckiej, w tym: bezpiecznego korzystania z produktów i usług finansowych, świadomego zaciągania zobowiązań finansowych (pożyczek i kredytów), planowania i prowadzenia budżetu osobistego, umiejętności i form oszczędzania, wpływu reklam na podejmowanie decyzji konsumenckich, praw konsumentów dokonujących zakupów w formie tradycyjnej lub internetowej;
 • uczestniczyć w projektach edukacyjnych;
 • brać udział w konkursach;
 • korzystać z materiałów edukacyjnych i treści o charakterze poradnikowym na stronie www.skef.pl