SKOK im. Stanisława Adamskiego

 

Odwiedź stronę skok-adamskiego

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu powstała jako jedenasta tego typu instytucja w kraju w oparciu o artykuł 39 ustawy o związkach zawodowych z inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Włókien Chemicznych „ELANA”. Spotkanie założycielskie odbyło się w listopadzie 1992 roku. Sąd Rejonowy V Wydziału Gospodarczego w Toruniu dokonał wpisu do Rejestru Spółdzielni pod Nr Ars 567 w lutym 1993 roku pod nazwą Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–Kredytowa w Zakładach Włókien Chemicznych „ELANA”. Zebranie Przedstawicieli podejmowało kolejno decyzję o zmianie nazwy Kasy i dokonano wpisów sądowych :

  1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.04.1994r. na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo–Kredytową w „Elana” S.A.
  2. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.10.1998r.na Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu.

Działalność operacyjną Kasa rozpoczęła w maju 1993 roku.

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych z 14 grudnia 1995 roku wyznaczyła zakres usług finansowych świadczonych przez Kasy na rzecz swoich członków tj. gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków (osoby fizyczne), udzielanie swoim członkom kredytów i pożyczek, przeprowadzanie na zlecenia swoich członków rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Ustawa ta wprowadziła obowiązkową przynależność wszystkich Kas do Kasy Krajowej oraz powierzyła jej wyłączny nadzór nad Kasami, ich stabilizację finansową oraz świadczenie na ich rzecz usług finansowych. Od marca 2000 roku Kasa może udzielać kredytów i pożyczek swoim członkom na cele związane z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Po wejściu w życie ustawy o SKOK z 5 listopada 2009, Kasa może obsługiwać organizacje pozarządowe (działalność pożytku publicznego i wolontariat), jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Kasa nasza działa wyłącznie na rzecz swoich członków połączonych więzią o charakterze organizacyjnym i działa wśród członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni. Pieniądze na pierwsze pożyczki otrzymaliśmy w formie kredytu komercyjnego z ZWCH Elana. Amerykańskie Unie Kredytowe sfinansowały zakup dla naszej Kasy pierwszego sprzętu komputerowego, umożliwiającego prowadzenie działalności w sposób elektroniczny.

Po pierwszych zwolnieniach grupowych w Elanie, władze SKOK doszły do wniosku , iż trzeba wyjść z ofertą do pracowników innych zakładów – umożliwiła to ustawa z dnia 14.12.1995 r. o SKOK. I tak na początek poza działalnością na rzecz pracowników Elany powstały Oddziały dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Spółdzielni Mieszkaniowej na Skarpie. Z czasem Oddziały powstawały poza Toruniem. Pierwsze z nich to: Oddziały w Brodnicy, Solcu Kujawskim, Golubiu – Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, a następnie w Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie, Bydgoszczy, Żninie, Kwidzynie, Świeciu i Inowrocławiu.