Porady

Porady tygodnia

Czy alimenty podlegają egzekucji komorniczej?

Alimenty są środkami wolnymi od zajęcia egzekucyjnego. Komornik może dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę, ale tylko do pewnej wysokości. Z chwilą, gdy pieniądze wpłyną na konto bankowe dłużnika, przestają one podlegać ochronie. Komornik może dokonać zajęcia całości środków zgromadzonych na rachunku. Nie obowiązuje go wówczas ograniczenie nakazujące pozostawienie dłużnikowi środków zapewniających minimum egzystencji. Mimo, iż komornik pozbawia dłużnika środków koniecznych do utrzymania rodziny, działa zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego ,,środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku’’. Jedynie wierzytelności na zaspokojenie alimentów są z tych rachunków ściągane w pełnej wysokości.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego – art. 833 ,,nie podlegają egzekucji alimenty, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych’’. Jednak, gdy środki tego typu wpłyną na rachunek bankowy, tracą swój status i zostają objęte egzekucją.

 

Co zrobić, gdy samolot się spóźnia? Jakie mam prawa jako pasażer?

W jakich przypadkach mogę domagać się od przewoźnika odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów za bilet 

Jeśli lot został odwołany, pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletu lub zapewnienie przez przewoźnika innego połączenia do miejsca docelowego. W drugim przypadku jeżeli czas oczekiwania wyniesie 3 godziny, podróżującemu przysługuje prawo do bezpłatnych posiłków i napojów, dwóch rozmów telefonicznych i dwóch wiadomości przesłanych faksem lub e-mailem.

Gdy opóźnienie samolotu wyniesie co najmniej 3 godziny, podróżującemu przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość jest uzależniona od długości trasy i może wynieść od 25 -600 euro.

W przypadku, gdy lot jest opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika (tj. mgła, obfite opady) pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

W sytuacji wystąpienia problemów z odmową wejścia na pokład, opóźnieniem czy odwołaniem lotu pasażer może skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Punkt Obsługi Klienta:  ul. M. Flisa 2

02-247 Warszawa,  tel. +48 22 520 72 00

Porady udzieliła Sylwia Koszyk,

specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego z Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego we Wrocławiu, tel. 71 341 05 76

 

Czy windykator może zająć mój majątek?

Przedstawiciel firmy windykacyjnej nie ma prawa spisywać i zajmować majątku należącego do dłużnika. Działania podjęte przez windykatora mają jedynie zmobilizować dłużnika do uregulowania długu. Podmiotem uprawnionym do zajęcia majątku dłużnika jest komornik, który działa na wniosek wierzyciela, na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego. Pamiętajmy, że przedstawiciel firmy windykacyjnej nie jest komornikiem, stąd zakres jego działań jest ograniczony.

Ponadto, windykator nie może:

– wejść do mieszkania dłużnika, jeżeli ten nie wyraził na to zgody,

– informować i rozmawiać o zadłużeniu konsumenta z innymi, np. sąsiadami lub pracodawcą,

– zamieszczać informacji o zadłużeniu konsumenta w miejscach publicznych, np. na klatce schodowej, drzwiach wejściowych do mieszkania dłużnika, na słupach ogłoszeniowych,

– naruszać dobra osobiste i godność osobistą dłużnika, np. nękać, grozić, straszyć, obrażać, używać siły i przemocy,

– przekazywać informacji nieprawdziwych, co do konsekwencji niespłacenia długu, np. w zakresie pozbawienia wolności,

– powiększać długu o dodatkowe koszty.

Jeżeli czujemy się pokrzywdzeni z powodu bezprawnych działań prowadzonych przez windykatora mamy prawo zawiadomić policję i prokuraturę. Wcześniej warto złożyć na niego skargę do przełożonego.

Porady udzieliła Katarzyna Kołodziejczyk

specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego z Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie, tel. 12 684 35 83

Schemat procedury windykacyjnej w instytucjach finansowych

Schemat procedury windykacyjnej w instytucjach finansowych do pobrania

Schemat procedury windykacyjnej w Kasach Stefczyka

Schemat procedury windykacyjnej w Kasach Stefczyka do pobrania