Zasady rekrutacji

Warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady wyboru uczestników regulują

§ 3 i 4 Regulaminu Projektu

§ 3 Warunki uczestnictwa w Projekcie

1.            Projekt realizowany jest na obszarze całego kraju.

2.            Warunkiem przystąpienia do Projektu jest posiadanie statusu członka SKEF i SKOK podczas trwania Projektu.

3.            Jeden cykl Projektu trwa dziewięć miesięcy.

4.            Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do Projektu jest przesłanie na adres:

ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia,  w zakreślonym przez SKEF terminie:

a. wypełnionego wniosku zgłoszeniowego zawierającego zgodę na akceptację treści niniejszego Regulaminu,

b. kopii ważnego dokumentu tożsamości,

c. zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodu za okres ostatnich

3 miesięcy, zawierającego zgodę na udostępnienie informacji zawartych

w zaświadczeniu. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia i musi być ważne w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie. Powyższe nie dotyczy osób widniejących w rejestrze bezrobotnych, które są zobowiązane do przedstawienia aktualnego zaświadczenia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego. Osobą uprawnioną do wystawienia i podpisania zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodu jest: właściciel, współwłaściciel zakładu, dyrektor, zastępca dyrektora zakładu, główny księgowy, zastępca głównego księgowego, pracownik ds. kadrowych/osobowych/personalnych,

d. oświadczeń uczestnika oraz pozostałych członków rodziny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystywaniu wizerunku oraz publikowaniu wywiadów z ich udziałem w materiałach promocyjnych i reklamowych SKEF, SKOK Stefczyka, Fundacji im. Franciszka Stefczyka, Fundacji „Kocham Podlasie”,

e. uczestnik Projektu dodatkowo może przedstawić opinię z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Uczestnicy składający wnioski, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 3

6. Wnioski złożone po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

§ 4  Zasady wyboru uczestników

1. Wybór uczestników Projektu prowadzi SKEF.

2. W pierwszej kolejności nastąpi wybór rodzin spośród tych, które:

a.            prześlą, we wskazanym terminie, wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami,

b.            wykażą dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 900,00 zł,

c.            podpiszą umowę ze SKEF w terminie 7 dni od daty powiadomienia

o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

1.            Każdy cykl Projektu obejmie nie więcej niż 20 rodzin.

2.            Lista uczestników zakwalifikowanych do Projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.skef.pl.

4. W przypadku niespełnienia warunków określonych w § 3 ust. 4, SKEF     zastrzega sobie prawo do doboru kolejnego uczestnika Projektu.

5. Decyzje w sprawie wyboru uczestników są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Przesłana przez uczestników dokumentacja nie podlega zwrotowi.