Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej – II edycja

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej aktualnie realizuje drugą edycję projektu pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej – II edycja”.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Pierwsza edycja projektu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracowników sektora pomocy społecznej i pozytywnym odbiorem warsztatów edukacyjnych.

Stowarzyszenie swoje działania realizuje przy pomocy sieci lokalnych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego świadczących nieodpłatne usługi doradcze dla osób z problemami finansowymi. Oprócz doradztwa SKEF realizuje projekty edukacji finansowej adresowane do różnych grup społecznych.

W ramach projektu pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej – II edycja” prowadzone będą bezpłatne szkolenia w formie zdalnej (on-line) dla pracowników zajmujących się pomocą społeczną (np.: asystenci rodziny, pracownicy socjalni, pomocy społecznej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak np.: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej a także w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu całego kraju.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród 100 osób – kadry sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie od 01.12.2022 do 30.06.2023 roku. Natomiast cele szczegółowe to:

  • Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie planowania i kontroli budżetu domowego.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie produktów i usług finansowych.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie windykacji i egzekucji należności.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie procedury upadłości konsumenckiej.

Aktualnie zakończono rekrutację uczestników do projektu, która odbywała się poprzez zgłoszenie uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Podstawowe kryteria zakwalifikowania do udziału w projekcie to:

  • zatrudnienie w instytucjach/organizacjach związanych z pomocą społeczną,
  • bezpośrednia obsługa klientów z ww. instytucji,
  • uzasadnienie chęci udziału w szkoleniach.

Zostało utworzonych 5 grup szkoleniowych po 22 osoby (łącznie 110 osób). Dla każdej grupy zostanie przeprowadzony cykl szkoleń obejmujący 4 moduły w łącznym wymiarze 18 godz. (60 min.). Zajęcia będą prowadzić trenerzy-specjaliści SKEF posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu usług finansowych, procedur egzekucji i windykacji należności, planowania finansowego i budżetu domowego. Pierwsze zajęcia odbędą się w lutym 2023 r. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma publikację w wersji drukowanej oraz elektronicznej zawierającą szczegółowe omówienie treści prezentowanych podczas szkoleń. Uczestnicy projektu otrzymają również certyfikaty ukończenia 4 modułów szkoleń.

MODUŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ

Moduł 1.  Rola edukacji finansowej w zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu (4,5 godz.)
•Znaczenie edukacji finansowej w pracy z osobami wykluczonymi  i zagrożonymi

nadmiernym zadłużeniem

• Zarządzanie finansami osobistymi w gospodarstwie domowym

• Planowanie finansowe długo i krótkoterminowe (metoda SMART)

• Budżet domowy: podstawowe pojęcia, potrzeba a zachcianka, tworzenie i metody

zarządzania budżetem

• Kontrola wydatków/zakupy

• Podejmowanie decyzji w kontekście sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

• Oszczędzanie

• Studium przypadku

Moduł 2. Produkty i usługi finansowe (4,5 godz.)
•Omówienie produktów i usług finansowych

• Świadome i bezpieczne korzystanie z produktów i usług finansowych

• Cyberbezpieczeństwo w odniesieniu do finansów osobistych

• Nadmierne zadłużenie

Moduł 3. Abc windykacji i egzekucji należności (4,5 godz.)
• Konsekwencje nadmiernego zadłużenia

• Postępowanie przedsądowe i sądowe

• Formy zabezpieczenia wierzytelności

• Postępowanie egzekucyjne

• Terminy przedawnienia roszczeń

Moduł 4. Upadłość konsumencka (4,5 godz.)
•Instytucja upadłości konsumenckiej w Polsce

•Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

•Procedura związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

•Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 

Ze strony SKEF osobą do kontaktu jest Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58 624-98-76; 695-981-034 (kontakt tel. możliwy w godzinach 7.30-15.30), e-mail: ikarmasz@skef.pl