„Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2”

Zakończenie drugiej edycji projektu „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2”

Projekt edukacji ekonomicznej pt: „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior” był realizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Celem głównym projektu był wzrost wiedzy finansowej z zakresu gospodarowania budżetem domowym w grupie 300 osób w wieku 55 plus, poprzez realizację warsztatów na terenie 4 województw (lubelskie, małopolskie, mazowieckie i pomorskie) w okresie 01.11.2019 – 30.04.2020.

Cele szczegółowe:

  • Rozwój wiedzy umożliwiającej świadome planowanie przyszłości finansowej rodziny w grupie 300 osób w wieku 55 plus.
  • Rozwój wiedzy o sposobach funkcjonowania instytucji finansowych w zakresie dotyczącym rachunku wspólnego oraz dyspozycji na wypadek śmierci w grupie 300 osób w wieku 55 plus.
  • Nabycie i rozwój wiedzy na temat praw, obowiązków konsumenckich i sposobach ich ochrony w zakresie dotyczącym rachunku wspólnego oraz dyspozycji na wypadek śmierci w grupie 300 osób w wieku 55 plus.

Zakładane rezultaty projektu zostały zrealizowane i osiągnięte. 301 seniorów i seniorek w wieku 55 plus, wzięło udział w warsztatach edukacyjnych dla seniorów, na terenie czterech województw (lubelskie, małopolskie, mazowieckie i pomorskie). Przeprowadzono 20 warsztatów.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in., czym jest dyspozycja na wypadek śmierci, czego dokładnie dotyczy i na czym polega, jak wygląda procedura jej ustanowienia, odwołania oraz wypłaty. Ponadto, została wyjaśniona istota rachunku wspólnego. Beneficjenci dowiedzieli się m.in., czym jest rachunek wspólny, poznali uprawnienia przysługujące w przypadku jego posiadania.

Zajęcia prowadzili specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymali broszurę zawierającą treści omawiane podczas warsztatów oraz upominek (notes i długopis).

Zapraszamy do lektury! (udostępniamy treść broszury).

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni udziela każdej osobie fizycznej, każdej osobie prawnej i każdej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, niewyłącznej licencji otwartej na niekomercyjne korzystanie z Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik, na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalanie techniką analogową, cyfrową i optyczną oraz wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • w zakresie rozpowszechnienia Utworu- publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

PROJEKT EDUKACYJNY DLA SENIORÓW „BEZPIECZNA RODZINA – BEZPIECZNY SENIOR 2”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 listopada 2019 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt. „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2”. Jest to druga edycja projektu realizowanego, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy finansowej z zakresu gospodarowania budżetem domowym w grupie 300 osób w wieku 55 plus, poprzez realizację warsztatów na terenie 4 województw (lubelskie, małopolskie, mazowieckie i pomorskie) w okresie 01.11.2019 – 30.04.2020 r.

W ramach projektu zamierzamy prowadzić bezpłatne warsztaty edukacyjne dla seniorów (osób po 55 roku życia). Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Zajęcia „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2” będą miały formę (1 spotkania) 2 godzinnego warsztatu złożonego z dwóch modułów tematycznych wypełnionych indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego. Planujemy je przeprowadzić między styczniem a kwietniem 2020 r.

Rekrutacja uczestników w projekcie odbywa się poprzez zgłoszenie do SKEF, instytucji działających na rzecz seniorów, które po zakwalifikowaniu do projektu rekrutują grupę uczestników na warsztaty. Zajęcia będą prowadzić specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe oraz upominek. Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie udostępnionych salach szkoleniowych instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów.

Wszelkich informacji na temat projektu ze strony SKEF udziela: Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58 624-98-76; e-mail: ikarmasz@skef.pl