Podręczniki

Podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

“Każdego dnia życie wymusza na nas podejmowanie wielu decyzji, w tym także tych o podłożu ekonomicznym, zaś szkoła średnia ma na celu między innymi przygotowanie młodych ludzi do podejmowania w tym względzie właściwych wyborów. Niniejszy podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, oprócz tego, że zawiera treści ujęte w podstawie programowej, przede wszystkim daje możliwość zapoznania się z zasadami, które są niezbędne do pełnoprawnego oraz aktywnego uczestnictwa tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym.

(…) Układ treści, a przede wszystkim dobór i zakres opisywanych tematów wynika nie tylko z uwzględnienia wspomnianej powyżej podstawy programowej, ale także z wieloletniej praktyki nauczania podstaw przedsiębiorczości posiadanej przez autora.

Co ważne, to na prośbę uczniów niektóre kwestie zostały opisane szerzej, niż to spotykamy w podobnych publikacjach i to właśnie uczniowie testujący ów podręcznik stwierdzili, że jest on swoistym pierwszym elementarzem wiedzy ekonomicznej dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, obejmującym niezbędne zagadnienia wyczerpująco i kompleksowo. (…).

Na zakończenie warto dodać, iż w podsumowaniu każdej części, na którą składa się od 2 do 5 tematów, zamieszczono kilka pytań typu prawda–fałsz i testów wyboru. Mają one na celu przede wszystkim przypomnienie i utrwalenie kwestii poruszanych w poszczególnych działach.” – Waldemar Kotowski, fragment z podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości”.

W dniu 21 kwietnia 2016 podręcznik „Podstawy przedsiębiorczości” autorstwa Waldemara Kotowskiego został wpisany do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN z nr 774/2016 (Gdynia 2016, ISBN 978-83-934010-7-9, str. 278).

Spis treści

JA – KONSUMENT, PRACOWNIK, A MOŻE PRZEDSIĘBIORCA, CZYLI MOJE MIEJSCE W GOSPODARCE RYNKOWEJ

I. Podstawowe problemy ekonomiczne

 1. Nasze potrzeby i ich zaspokajanie
 2. Wybór, koszt alternatywny
 3. Systemy gospodarcze
 4. Rola państwa w gospodarce rynkowej

II. Moje miejsce w gospodarce rynkowej – ja jako konsument

 1. Decyzje konsumenckie i rola konsumenta w gospodarce rynkowej
 2. Prawa konsumenta

III. Mechanizm rynkowy

 1. Rynek, popyt i podaż
 2. Zmiany cen
 3. Elastyczność

IV. Komunikacja interpersonalna

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Skuteczna komunikacja
 3. Asertywność
 4. Praca zespołowa

V. Usługi finansowe cz. I

 1. Oszczędzanie a inwestowanie
 2. Rachunek bieżący
 3. Lokaty bankowe
 4. Kredyty
 5. Warunki uzyskania i zabezpieczenia kredytu

VI. Usługi finansowe cz. II

 1. Obligacje
 2. Akcje
 3. Giełda Papierów Wartościowych
 4. Sposoby inwestowania na giełdzie
 5. Fundusze inwestycyjne

VII. Ubezpieczenia

 1. Istota i znaczenie ubezpieczeń
 2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 3. Emerytura

VIII. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

 1. Rola przedsiębiorstw
 2. Ocena finansowa przedsiębiorstwa – rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne
 3. Ocena finansowa przedsiębiorstwa – bilans i wskaźniki oceny

IX. Moje miejsce w gospodarce rynkowej – ja jako pracownik

 1. Cechy osobowości człowieka przedsiębiorczego
 2. Kariera zawodowa
 3. Staram się o pracę – niezbędne dokumenty i rozmowa kwalifikacyjna
 4. Sposoby zatrudnienia

X. Moje miejsce w gospodarce rynkowej – ja jako przedsiębiorca

 1. Moja działalność gospodarcza
 2. Razem czy osobno? Formy działalności gospodarczej
 3. Planowanie działalności gospodarczej – biznesplan
 4. Etyka (nie tylko) w biznesie

XI. Wybrane elementy marketingu

 1. Marketing mix
 2. Reklama i jej oddziaływanie

ELEMENTY MAKROEKONOMII, CZYLI ABY LEPIEJ ZROZUMIEĆ GOSPODARKĘ KRAJU

XII. Pieniądz w gospodarce

 1. Pieniądz
 2. Pierwsze banki i kreacja pieniądza
 3. Bank centralny
 4. Inflacja, jej przyczyny i skutki

XIII. Dlaczego wszyscy nie mają pracy pomimo rozwoju gospodarczego?

 1. Bezrobocie
 2. Bezrobocie w Polsce

XIV. Rozwój gospodarczy

 1. PKB jako miara wzrostu gospodarczego
 2. Miary dobrobytu

XV. Państwo wydaje i „zarabia”

 1. Budżet państwa i podatki
 2. Podatki

XVI. Aby lepiej zrozumieć fenomen gospodarki

 1. Globalizacja i integracja
 2. Polska w Unii Europejskiej
 3. Cykl koniunkturalny

CENA PODRĘCZNIKA:

Cena 1 egz.: 25 zł brutto. W celu zamówienia, należy przesłać informację na e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl, podając liczbę zamawianych egzemplarzy. W odpowiedzi otrzymacie Państwo łączny koszt zamówienia (wraz z przesyłką) oraz dane do przelewu.

Więcej informacji udziela: Monika Marchalewska, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl, tel.: 83 411 10 47.

 

Ekonomia w praktyce

Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes

Od oszczędzania do inwest

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie wprowadzenia nowego przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych – ekonomia w praktyce, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z początkiem września 2013 r. wydało publikację „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, której autorem jest Waldemar Kotowski. W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono pilotaż w jedenastu szkołach.

W dniu 27 sierpnia 2014 podręcznik „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” został wpisany do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN z nr 722/2014 (Gdynia 2014, ISBN 978-83-934010-5-5, str. 100).

Cena 1 egz.: 25 zł brutto. W celu zamówienia, należy przesłać informację na e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl, podając liczbę zamawianych egzemplarzy. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane do przelewu oraz przewodnik dla nauczyciela z programem nauczania.

Więcej informacji udziela: Monika Marchalewska, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl, tel.: 83 411 10 47.

Podstawa programowa

Zgodnie z podstawą programową przedmiotu ekonomia w praktyce, ogólnym celem kształcenia jest nabycie umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez cztery etapy:

 • Planowanie przedsięwzięcia uczniowskiego o charakterze ekonomicznym;
 • Analiza rynku;
 • Organizacja przedsięwzięcia;
 • Ocena efektów działań.

Jak widać, wymagania szczegółowe tego przedmiotu poniekąd pokrywają się z treściami realizowanymi w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W związku z czym, można uznać, że przedmiot ekonomia w praktyce jest kontynuacją podstaw przedsiębiorczości. Jednak równie dobrze, może być także wstępem do podstaw przedsiębiorczości lub też być realizowany równolegle.

Metoda projektu

Publikacja „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” ma zarówno charakter podręcznika, jak i zeszytu ćwiczeń. Uczniowie prowadzą przedsięwzięcie o charakterze ekonomicznym, którego celem jest między innymi kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Zamysłem autora było to, aby rola nauczyciela ograniczyła się do wspierania, konsultowania działań podejmowanych przez uczniów. Zaś osiągnięciu szczegółowych celów oraz dbałości o wszechstronny rozwój ucznia powinny sprzyjać przede wszystkim metody aktywizujące. Podstawową metodą pracy wykorzystywaną w ramach programu jest metoda projektu edukacyjnego. Wykonanie projektu odbywa się głównie na bazie materiałów pomocniczych, dostępnych publikacji i dyskusji, w czasie których uczniowie rozwiązują problemy i wybierają najlepsze dla siebie warianty. Metoda ta sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia. Zespołowy charakter przedsięwzięcia uczy współpracy, współdziałania i przedsiębiorczości, integrując zespoły uczniowskie. Kształtuje umiejętności przydatne, a wręcz konieczne, w dorosłym życiu zawodowym.

Uczniowie po zajęciach

Realizacja celów szczegółowych zajęć prowadzonych na podstawie „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce pozwoli uczniowi m.in. na:

 • przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z podjęciem działalności,
 • samodzielne i odważne podejmowanie decyzji,
 • racjonalne gospodarowanie własnymi finansami,
 • bycie aktywnym członkiem, liderem zespołu,
 • przeprowadzenie analizy rynku,
 • ocenę możliwości wykorzystania szansy na rynku,
 • kształtowanie postaw człowieka przedsiębiorczego w różnych aspektach i sytuacjach.

Rozdziały

Publikacja „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” składa się z siedmiu rozdziałów:

 • Mój plan finansowy
 • Budżet osobisty
 • Moje inwestycje
 • Usługi instytucji finansowych
 • Plan biznesowy
 • Planowanie działalności gospodarczej – biznesplan
 • Ewaluacja

O autorze

Waldemar Kotowski, wyróżniony tytułem honorowym Profesora Oświaty, jest nauczycielem w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Już od 1992 roku wprowadza i realizuje szereg programów i przedmiotów z zakresu nauczania przedsiębiorczości i ekonomii. Brał udział w zajęciach z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i nauczania tych przedmiotów w szkołach i na wyższych uczelniach USA, między innymi na Uniwersytecie Princeton. Jest doradcą metodycznym w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, czynnym trenerem prowadzącym szkolenia i warsztaty, w tym także w zakresie pracy grupowej, planowania, organizacji pracy nauczyciela, nowoczesnych metod nauczania, mikro- i makroekonomii, komunikacji interpersonalnej, edukacji finansowej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej czy tworzenia biznesplanu. Jest opiekunem naukowym wielu laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Finansowej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości.

Recenzje

„Przekonujący i działający na wyobraźnię styl pisania tekstu, który zachęca do działania. W treści bowiem młody człowiek znajduje sygnały motywujące do oszczędzania i inwestowania, jak również odnajduje sygnały różnych ryzyk. To z kolei pobudza wyobraźnię w kierunku stworzenia satysfakcjonującego biznesplanu.

Całe opracowanie oparte jest na własnej konstrukcji myślowej (kreującej przedsiębiorczość finansową) związanej m.in. z analizą SWOT, wskazującą własne siły i słabości w przedsięwzięciach finansowych oraz dynamikę i złożoność możliwości i zagrożeń zewnętrznych. Dzięki temu rozwija się świadomość finansowa młodego człowieka dotycząca racjonalnego gospodarowania (pomnażania zasobów finansowych), ale obciążona różnymi rodzajami ryzyka.

Wskazanie, że przyszły zawód wybrany świadomie i zgodnie z pasją daje możliwości potencjalnie większych dochodów.

Umiejętne połączenie zasad działalności gospodarczej na etapie bycia jeszcze uczniem z zasadami realizacji działalności gospodarczej jako osoby dorosłej utrzymującej się z własnej firmy lub pracy najemnej, np. podatki w zależności od formy prawnej firm.

Podręcznik spełnia dwie bardzo ważne funkcje: informacyjną i analityczno-decyzyjną i jest bardzo ważnym uzupełnieniem dotychczasowej oferty rynku wydawniczego skierowanej do młodzieży ponadgimnazjalnej i nauczycieli szkół średnich.”

Z recenzji prof. zw. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej, Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości

„Książka zbudowana jest z dwóch wzajemnie uzupełniających się oraz przenikających części: teoretycznych rozważań i wskazówek opartych na nauce ekonomii oraz zadań w formie projektów.

Taki układ sprawia, że czytelnik może mieć wgląd do zagadnień teoretycznych, podczas gdy będzie poszukiwać wsparcia przy rozwiązywaniu zadań praktycznych – projektów, co stanowi niewątpliwie bardzo duży atut tej pozycji.

Mocną stroną podręcznika są propozycje projektów przeznaczone do samodzielnych realizacji przez uczniów. W umiejętny sposób przedstawiono ich cele, kierunki realizacji, a także, co bardzo istotne, kryteria oceny projektu. Jest to ważne zarówno dla uczniów – wykonawców projektów, jak i nauczycieli – oceniających pracę zespołów zadaniowych.

Niezwykle ciekawą propozycją pracy zespołowej, opartej na prawdziwych założeniach ekonomicznych jest zaproponowany projekt Klasa Biznes, czyli jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, co stanowi pierwszy krok w kierunku edukacji przedsiębiorczej młodego pokolenia.”

Z recenzji dra Tomasza Dryla, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania