Przedsiębiorcze Pomorze

22 grudnia 2004 roku, SKEF złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt:„Przedsiębiorcze Pomorze” w ramach Działania ZPOR 2.5 (Promocja przedsiębiorczości). Wniosek ten otrzymał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został rekomendowany do otrzymania wsparcia na realizację projektu w maksymalnej wysokości 1.782 783,33 PLN, co stanowiło 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Działanie 2.5 miało na celu wsparcie osób, które nie były zarejestrowane jako bezrobotne i zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstw i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 roku.

W ramach Programu świadczone były bezpłatne usługi doradczo – szkoleniowe oraz pomoc finansowa, przysługująca po zarejestrowaniu się mikroprzedsiębiorcy w trzech formach:

1. podstawowego wsparcia pomostowego (4.200 zł wypłacanych w 6 ratach przez pierwsze 6 miesięcy działalności),
2. jednorazowej dotacji inwestycyjnej (do 5.000 EUR),
3. przedłużonego wsparcia pomostowego (4.200 zł w 6 ratach).

Skład Zespołu Zarządzającego projektem ”Przedsiębiorcze Pomorze” :

Grażyna Zielińska,
Bogusław Kaczmarek,
Mariusz Mówka – menadżer projektu

W 2006 roku, Stowarzyszenie kontynuowało realizację projektu. Wsparcie szkoleniowe otrzymało 40 mikroprzedsiębiorców, odpowiada to założeniom projektu. Podstawowe wsparcie pomostowe otrzymało 35 mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorcom wypłacono przewidzianą w projekcie dotację inwestycyjną. Rok 2007, był okresem rozliczenia projektu.