Warsztaty z zakresu edukacji finansowej realizowane na podstawie autorskiego pakietu edukacyjnego pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

 

III. Warsztaty metodyczne on line w dniach 19-20 lutego 2022 roku.

W styczniu 2022 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, realizując działalność edukacyjną zaprosiło nauczycieli i uczniów mało licznych klas szkół z terenów małych miast oraz terenów wiejskich do udziału w nowym projekcie. Doświadczenie zdobyte podczas dotychczasowej realizacji trzyletniego projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” pokazało, że właśnie ci beneficjenci często nie mają możliwości wzięcia udziału w tego typu projektach.

W dniach 19-20 lutego 2022 roku odbyły się warsztaty metodyczne online dla wybranych drogą rekrutacji nauczycieli. Warsztaty prowadzone były przez pedagogów – dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW i dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowską, Ewę Kruk, SKEF – autorki materiału do edukacji finansowej dla klas I-III pt. „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” oraz Magdalenę Nastrabasz, SKEF – koordynatora projektu. Tematyka zajęć związana była z treścią pakietu edukacyjnego: cele i treści edukacji ekonomicznej u dzieci, metody edukacji ekonomicznej i metody pracy – założenia pakietu edukacyjnego, zagospodarowanie przestrzeni w klasie, scenariusze wybranych zajęć i zadań domowych, współpraca z rodzicami. Nauczyciele za pośrednictwem przygotowanego „Listu do rodziców oraz informacji o kieszonkowym” zaproszą i będą zachęcać do współpracy przy realizacji zajęć całą rodzinę ucznia. Doświadczenia SKEF pokazują, że współpraca z rodzicami i ich wsparcie bardzo korzystnie wpływa na udział w projekcie oraz zaangażowanie ucznia. Na zakończenie warsztatów odbyła się projekcja filmu instruktarzowego zrealizowanego na potrzeby wsparcia nauczycieli zainteresowanych realizacją zajęć na podstawie pakietu.

W ramach realizowanego projektu w okresie marzec – maj 2022 roku uczniowie otrzymają nieodpłatnie pakiety edukacyjne, wezmą udział w co najmniej 10 godzinach zajęć pozalekcyjnych w zaproponowanych przez organizatora projektu obszarach, na podstawie wybranych kart pracy i zadań domowych z pakietu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych, zdobędą zarówno wiedzę jak i umiejętności ekonomiczne i finansowe z zagadnień związanych między innymi z: historią pieniądza i wymianą barterową, oszczędzaniem, planowaniem i zarządzaniem pieniędzmi, gospodarstwem domowym, przedsiębiorstwem, reklamą towarów, wzajemną pomocą w trudnych sytuacjach. Wezmą udział konkursie wiedzy finansowej, po zakończonych zajęciach otrzymają upominki oraz dyplomy. Dodatkowo, za aktywny udział w warsztatach, zaangażowanie podczas opracowywania prac domowych uczniowie będę mieli możliwość otrzymywania SKEFiaków – umownych pieniędzy projektowych, które po zakończonych zajęciach będą mogli wymienić na złotówki.

Nauczyciele oprócz wsparcia merytorycznego w postaci warsztatów metodycznych otrzymają nieodpłatnie pakiet i poradnik dla nauczyciela oraz wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne.

Oprócz realizowanej równolegle drugiej edycji trzyletniego projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”, to kolejna propozycja ze strony SKEF, która daje szansę zainteresowanym nauczycielom na poznanie i wprowadzenie nowatorskich metod nauczania np. poprzez rozmowy w kręgu, zadania grupowe wyjścia w teren, stymulowania aktywności poznawczej dzieci, rozwiązywanie zadań matematycznych, których treści dają możliwość poznania języka finansów, łączenia tematów finansowych z programem szkolnym – pakiet jest zgodny z podstawą programową.

II. Zakończenie rekrutacji – wybór nauczycieli

W dniu 31 stycznia 2022 roku zakończyła się rekrutacja do projektu Warsztaty z zakresu edukacji finansowej realizowane na podstawie autorskiego pakietu edukacyjnego pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Do projektu zakwalifikowano 12 nauczycieli oraz 126 uczniów z 6 województw.

imię nauczyciela nazwisko nauczyciela szkoła nazwa ulica szkoły kod pocztowy miasto
Bernadeta Basendowska Szkoła Podstawowa w Wąglikowicach Kościerska 8 83-406 Wąglikowice
Monika Basisty-Jurczak Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Sczechowicza Orawka 76 34-480 Jabłonka
Alina Dworniczek Szkoła Podstawowa nr 29 Czereśniowa 20 43-300 Bielsko-Biała
Maria Fifańska Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Sczechowicza Orawka 76 34-480 Jabłonka
Magdalena Fijałkowska Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Nowy Dwór 13 82-500 Kwidzyn
Katarzyna Jankosz Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne
Barbara Jasnos Publiczna Szkoła Podstawowa Iwkowa 463 32-861 Iwkowa Nagórze
Ewelina Pietniczka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku Czerska 21 05-400 Otwock
Joanna Płaszczyk Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kośmidrach Szkolna 3 42-772 Kośmidry
Agnieszka Stodulska Szkoła Podstawowa w Chruścielu Chruściel 27 14-526 Płoskinia
Krystyna Tokaj Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich Olkuska 316 32-045 Sułoszowa
Beata Wolanik Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie  Rakszawa 946 37-111 Rakszawa

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektu!

 

Warsztaty z zakresu edukacji finansowej realizowane na podstawie autorskiego pakietu edukacyjnego pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

I. Trwa rekrutacja!

Zapraszamy szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas drugich i trzecich do udziału w warsztatach z zakresu edukacji finansowej na podstawie pakietu pt. “Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Materiały (pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela) otrzymały pozytywne opinie oraz rekomendację.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach warsztatów uczniowie:

 • zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w co najmniej 10 godzinach zajęć pozalekcyjnych,
 • otrzymają bezpłatnie pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w konkursie wiedzy,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć.

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują co najmniej 10 godzin zajęć pozalekcyjnych,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach metodycznych online,
 • otrzymają bezpłatnie pakiet edukacyjny oraz poradnik dla nauczyciela,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia.

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 • nauczyciele/wychowawcy klas II lub III;
 • mało liczne klasy (do 10-12 uczniów);
 • ocena uzasadnienia chęci udziału w projekcie.

Do projektu zostanie zrekrutowanych 10 nauczycieli.

Zostanie stworzona lista rezerwowa zainteresowanych na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli.

Wszyscy wybrani do projektu w procesie rekrutacji nauczyciele podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele/wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres mnastrabasz@skef.pl. (osoba do kontaktu) Magdalena Nastrabasz – tel. 58 624 98 72, 667 544 000