Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Bankowy tytuł egzekucyjny – kiedy wierzytelność się przedawnia?

31.10.2016

Z roku na rok rośnie liczba niespłacanych kredytów. Banki najczęściej szybko pozbywają się takich długów sprzedając je firmom windykacyjnym lub niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym. Okazuje się, że taka sprzedaż długu może być bardzo korzystna dla… dłużnika! Wskazuje na to uchwała Sądu Najwyższego (SN)z 29 czerwca br. mówiąca, iż „nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 par. 1 pkt 2 KC)”.

Nabywca wierzytelności musi pamiętać o przedawnieniu

Zgodnie z uchwałą SN firma windykacyjna, która kupiła dług z bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) może mieć bardzo ograniczone możliwości jego odzyskania i musi uważać, czy nie kupuje od banku przedawnionych wierzytelności. Dłużnicy zaś mają większe szanse obrony, jako że roszczenia banków przedawniają się już po trzech latach. Wspomnieć należy, że od listopada ubiegłego roku banki nie mogą już wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych, a wcześniej wystawiały ich nawet kilkaset tysięcy rocznie. Nadal prowadzone są z nich postępowania egzekucyjne, których wszczęcie przerywa przedawnienie i „biegnie” ono na nowo, od dnia umorzenia postępowania. Kiedy egzekucja jest nieskuteczna, banki często sprzedają dług.

nakaz zapłaty

Uchwała Sądu Najwyższego korzystna dla konsumentów. Jak podawała Rzeczpospolita pewien znany bank sprzedał funduszowi sekurytyzacyjnemu należność w wysokości 20 tys. zł plus 25 tys. zł odsetek za niespłacony na czas kredyt zaciągnięty przez małżeństwo Sylwii i Pawła O. na zakup minivana. Należności na rzecz banku komornik nie zdołał wyegzekwować na podstawie BTE. Nowy wierzyciel, czyli fundusz wystąpił do sądu o zapłatę. Sąd rejonowy zasądził na rzecz funduszu dochodzoną należność uznając, że ów fundusz kupił należność wraz z dobrodziejstwem przerwanego przedawnienia, a więc wszedł w prawa banku.

W apelacji małżeństwo O. powołało się na przedawnienie i na to, że rozpoczęcie egzekucji przez bank na podstawie BTE nie odniosło skutku w stosunku do aktualnego wierzyciela.Sąd Okręgowy w Radomiu rozpatrujący apelację wyraził wątpliwość, czy przy takiej cesji wierzytelności rzeczywiście mamy do czynienia z pełnym przejściem uprawnień wierzyciela – czyli banku – na nabywcę niebędącego bankiem. Kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy we wspomnianej wyżej uchwale stwierdzając jednoznacznie, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Do przerwania biegu przedawnienia konieczne jest osobne powództwo

Według SN tylko bank może korzystać z dobrodziejstwa przerwania biegu przedawnienia w przypadku, gdy egzekucja była prowadzona na podstawie BTE.Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, procedura wystawienia BTE i wszczęcia na jego podstawie egzekucji, przewidziana była wyłącznie dla banków i miała charakter szczególny. Zatem skutki wszczęcia egzekucji na podstawie takich tytułów wykonawczych, dotyczyć mogą tylko banków. Podmioty, które nabyły od nich wierzytelności, dla skutecznego przerwania biegu przedawnienia, muszą natomiast wytoczyć przeciwko dłużnikowi osobne powództwo, w terminie dwóch lub trzech lat od daty pierwotnej wymagalności roszczenia.

judge gavel,dollar money and scales of justice on table

Dla firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych jest to orzeczenie wyjątkowo niekorzystne. W praktyce bowiem banki, przed podjęciem decyzji o cesji danej wierzytelności, prowadziły działania windykacyjne we własnym zakresie, stosując masowo BTE i wielokrotnie prowadząc na jego podstawie postępowania egzekucyjne. Czas, który upływał od dnia wymagalność roszczenia wynikającego z umowy, do dnia cesji wierzytelności, zazwyczaj przekraczał okres, w którym dane roszczenie ulegało przedawnieniu.

Jak udowodnić przedawnienie wierzytelności?

W świetle uchwały SN, znacząca część wierzytelności nabytych od banków, już w momencie cesji wierzytelności stała się przedawniona. Jednak jak podkreśla mec. Lech Obara z olsztyńskiej kancelarii prawnej „Dłużnik musi zgłosić zarzut przedawnienia. Taką możliwość ma w sądzie, a gdy dostanie nakaz – pisząc sprzeciw od nakazu i podnosząc w nim zarzut przedawnienia zapłaty”.

http://niezalezna.pl/88283-bankowy-tytul-egzekucyjny-kiedy-wierzytelnosc-sie-przedawnia