Urząd Regulacji Energetyki zamieścił na swojej stronie internetowej poradnik, co robić, aby mając problemy z opłaceniem rachunków za prąd lub gaz uniknąć wstrzymania dostaw energii.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że problem regularnego opłacania rachunków dotyczy głównie odbiorców w gospodarstwach domowych, a przyczyną prawie wszystkich z blisko 265 tys. przypadków wstrzymania dostaw w 2021 r. był brak terminowych płatności za pobraną energię elektryczną i gaz ziemny.

Wzrosty cen

„Kolejne wzrosty cen widoczne już na rynkach hurtowych energii i gazu oraz obecna sytuacja gospodarcza dają podstawę, by przewidywać, że problemy z opłacaniem rachunków mogą dotknąć jeszcze większej liczby odbiorców” – ocenił URE.

Urząd radzi, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym i wspólnie wypracować sposób wyjścia z trudnej sytuacji, np. rozłożyć płatności na raty lub odroczyć termin zapłaty.

 „Gdy już pojawił się problem z płatnościami, sprzedawca ma obowiązek powiadomić odbiorcę w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostaw. Takie powiadomienie musi mieć formę pisemną. Wraz z nim odbiorca otrzyma informacje o możliwych rozwiązaniach alternatywnych w stosunku do wstrzymania dostaw, które stosuje dany sprzedawca. Proponowane rozwiązanie nie może jednak generować dodatkowych kosztów dla odbiorców w gospodarstwie domowym, w którym grozi wstrzymanie dostaw” – zaznaczono.

W takiej sytuacji do czasu rozpatrzenia reklamacji, dostarczania gazu lub energii nie wstrzymuje się. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację, a ma na to 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

Co, gdy firma nie uwzględni reklamacji?

Jeżeli przedsiębiorstwo nie uwzględni reklamacji, odbiorca w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, może wystąpić do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie. W takiej sytuacji nie wstrzymuje się dostarczania paliw gazowych lub energii do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora. Przedsiębiorstwo musi wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, które ma być prowadzone przez Koordynatora.

Urząd zaznaczył, że nawet gdy już doszło do wstrzymania dostaw, sytuację można rozwiązać. Tu także odbiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca może złożyć do przedsiębiorstwa reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostawy i kontynuować je do czasu rozpatrzenia reklamacji.

„Jeżeli nie zostanie ona pozytywnie rozpatrzona, odbiorca może wystąpić do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego URE o rozpatrzenie sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii. Prezes URE może wtedy na wniosek strony wydać postanowienie, w którym określa warunki wznowienia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Przedsiębiorstwo jest obowiązane kontynuować dostarczanie energii lub gazu do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE” – podkreślono. Więcej  https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10563,Masz-problemy-z-oplaceniem-rachunkow-za-prad-lub-gaz-URE-podpowiada-co-robic-aby.html