Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się klient z pytaniem, jakie kroki należy zrobić w przypadku zagubienia karty płatniczej?

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty płatniczej należy ją niezwłocznie zastrzec. Istotą zgłoszenia zastrzeżenia karty jest uniemożliwienie korzystania z niej przez osoby nieuprawnione. Osoba, która zgubiła kartę może ją zastrzec za pomocą Systemu Zastrzegania Kart pod numerem telefonu 828 828 828. Podczas pierwszego etapu rozmowy system oczekuje od nas podania jedynie nazwy banku. Drugim etapem jest przekierowania klienta na infolinię banku, którego karta została zgubiona. Podczas rozmowy z pracownikiem banku, w zależności od wymogów proceduralnych klient jest zobowiązany podać imię, nazwisko, PESEL. Nie ma konieczności podawania numeru karty.

W przypadku utraty większej liczby kart, posiadacz musi skontaktować się z systemem Zastrzegania Kart tyle razy, ile kart utracił. Jedna rozmowa telefoniczna odpowiada jednemu zgłoszeniu utracenia karty.

Zastrzeżenie karty jest nieodpłatne, klient uiszcza jedynie opłatę zgodnie z taryfową operatora za połączenie telefoniczne.

Kartę można również zastrzec bezpośrednio kontaktując się z bankiem, który wydał utraconą kartę. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w oddziale banku, informując o utracie karty, a następnie wnieść o jej zastrzeżenie.

Odnosząc się do zapytania klienta, zasadne jest, aby klient skorzystał ze specjalnego numeru przeznaczonego do zastrzeżenia karty lub skontaktował się z infolinią banku. Im szybciej informacja o zastrzeżeniu karty zostanie przekazana, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych szkód.