Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zadzwonił Pan Rafał, z prośbą o wytłumaczenie pisma z sądu. W ubiegłym roku złożył w sądzie odpowiedź w związku z pozwem firmy windykacyjnej w sprawie spłaty zobowiązania. W styczniu otrzymał zawiadomienie z sądu o wyznaczeniu rozprawy na 6 marca i odebrał kolejne pismo – postanowienie sądu o umorzeniu postępowania w związku z cofnięciem pozwu przez powoda.  Klient pyta, czy to znaczy, że nie będzie już wyznaczonej przez sąd rozprawy i nie musi spłacać przedawnionego zobowiązania?

Cofnięcie pozwu

Postanowienie, które otrzymał klient zostało wydane przez sąd na podstawie art. 355 kodeksu postepowania cywilnego. Oznacza to, że nie będzie już żadnej rozprawy, która wcześniej została zaplanowania, bo postępowanie zostało zakończone. Jednak orzeczenie wydane na podstawie tego przepisu jest jedynie czynnością prawną i nie wywołuje skutków materialnoprawnych.

Co oznacza cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia?

W przypadku klienta powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia a to oznacza, że zgodnie z art. 203 §1 kodeksu postępowania cywilnego powód zrezygnował z procesu, ale nie zrezygnował z roszczenia wobec klienta, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wierzyciel mógł ponownie w przyszłości wszcząć jeszcze raz postępowanie o ten sam dług wobec klienta. Zgodnie z przepisami powód może cofnąć pozew bez zgody pozwanego do momentu rozprawy bez zrzeczenie sia roszczenia.

Co oznacza cofnięcie pozwu ze zrzeczenia się roszczenia?

W przypadku, kiedy doszłoby do rozpoczęcia rozprawy powód mógłby cofnąć pozew jedynie za zgodą klienta, chyba, że cofając pozew zrzekłby się jednocześnie roszczenia wtedy zgoda pozwanego nie jest wymaga. Zgodnie z przepisami powód może cofnąć pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, aż do wydania wyroku i może to nastąpić w formie ustnej na rozprawie lub poprzez złożenia pisma procesowego.

Zrzeczenie się roszczenia jest oświadczeniem woli powoda. W takim przypadku powód nie może już w przyszłości dochodzić od pozwanego tego samego roszczenia, można powiedzieć, że roszczenie wygasa.  Jeżeli jednak zdarzyłby się, że powód ponownie wytoczy powództwo o to samo roszczenie wobec tej samej osoby to sąd powinien pozew oddalić.

Cofniecie pozwu w całości lub części

Warto wspomnieć, że powód może cofnąć pozew w całości lub jedynie w części. W przypadku roszczenia o zapłatę powód może np. cofnąć pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia jedynie co do należności głównej, ale w dalszym ciągu podtrzymywać żądanie zapłaty odsetek.  W takiej sytuacji sąd umarza postępowanie jedynie w stosunku do cofniętej części, ale w dalszym ciągu prowadzi postępowanie w stosunku do niecofniętej części roszczenia.

Koszty postępowania w związku z cofnięciem pozwu

Co do zasady, jeśli powód cofnie pozew to właśnie on będzie zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania. Tak się dzieje w przypadku klienta, bo powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia.

Warto jednak pamiętać, że jeżeli roszczenie byłoby zasadne i klient chcąc uniknąć rozprawy po otrzymaniu pozwu z sądu doszedłby do porozumienia z powodem i spłaciłby kwotę jakiej wierzyciel się domagał to powód powinien pozew cofnąć, jednak w takiej sytuacji to nie on zostanie obciążony kosztami.

W sytuacji, kiedy powództwo jest zasadne, a spełnienie świadczenia następuje po jego wniesieniu to powód powinien pozew cofnąć, ale w takiej sytuacji to pozwany będzie traktowany jako strona, która przegrała sprawę i jest zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania. Jednak, żeby tak się stało to powód musi wykazać, że to cofnięcie pozwu następuje w wyniku spełniania przez pozwanego ciążącego na nim zobowiązania tj. zapłaty całej należności.

Podstawa prawna:

  1. Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 2014 poz. 101)

Więcej >>> na Porada Tygodnia