Czy windykator może dokonać zajęcia przedmiotów majątkowych dłużnika (np. pralki, telewizora) podobnie jak komornik sądowy? – pyta pani Mariola z Polkowic.

Zgodnie z prawem przedstawiciele firm windykacyjnych nie mogą samodzielnie zajmować przedmiotów majątkowych należących do dłużnika. Przedsiębiorstwa windykacyjne są podmiotami zajmującymi się działalnością w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz ściągania należności płatniczych, na rachunek własny (popularne zjawisko skupu długów) lub w imieniu i na rzecz swoich klientów (np. banku). Windykatorzy nie mają żadnych uprawnień egzekucyjnych (np. nie mogą zająć rzeczy należących do dłużnika). Takowe prawo posiada jedynie komornik, który jest funkcjonariuszem publicznym.

Firmy windykacyjne nie mają żadnych przywilejów w tym zakresie. Tak samo jak inne podmioty gospodarcze, najpierw muszą uzyskać prawomocny wyrok sądu, aby mogły złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Uprawnienia przedsiębiorstw windykacyjnych ograniczają się jedynie do tych czynności, które mieszczą się w granicach prawa. Mogą zatem podejmować kontakt z dłużnikiem (np. telefonicznie, listownie lub poprzez wizyty). Warto jednak pamiętać, że w czasie wizyty u dłużnika, windykator terenowy nie może żądać od niego ujawnienia majątku.

Czego nie może windykator?

  1. zajmować lub spisywać majątku dłużnika,
  2. wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody,
  3. przekazywać informacji o zadłużeniu osobom trzecim, np. sąsiadom, pracodawcy,
  4. udostępniać informacji o zadłużeniu w miejscu publicznym, ogólnodostępnym, np. na klatce schodowej,
  5. naruszać dobra osobiste i godność osobistą dłużnika – np. zastraszać, grozić, nękać, używać siły, zwracać się w sposób niegrzeczny, używając wulgarnego języka,
  6. przekazywać nieprawdziwych informacji o konsekwencjach niespłacenia długu, m.in. areszt, pozbawienie wolności, konfiskaty majątku,
  7. powiększać zadłużenia konsumenta o dodatkowe koszty.

Źródło:

1) A. Prusik, Czy firma windykacyjna może zając majątek dłużnika, WieszJak.pl (artykuł z dnia 10.11.2011 r., data odczytu 18.08.2013 r.).

2) K. Kołodziejczyk, Konsekwencja niedotrzymania warunków umowy kredytowej [w.] UOKiK, Życie w kredycie. Przewodnik nie tylko dla zadłużonych, Wydawnictwo UOKiK, Warszawa 2012, s. 44.

3) Księga Trzecia. Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych [w.] KPF, Zasady dobrych praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Gdańsk czerwiec 2008.