W ostatnim czasie wielu klientów Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie pytało, czy 13 emerytura podlega egzekucji komorniczej? Wobec tego odpowiadamy zbiorczo.

Jednorazowe świadczenie tzw. „13 emerytura” przysługuje pobierającym, m.in.: emerytury i renty z ZUS, emerytury i renty rolnicze (KRUS), emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych, i rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Wszyscy emeryci i inni uprawnieni otrzymają ją w kwocie 1 250 zł brutto, wraz z emeryturą za kwiecień; tyle od marca ma, bowiem wynosić minimalna emerytura, a jej wysokość decyduje o wysokości trzynastki. Dla wszystkich emerytów i innych uprawnionych wysokość świadczenia będzie jednakowa.

Kto otrzyma „trzynastkę”?

Świadczenie otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i rent szkoleniowych, wypadkowych, renty rodzinnej, socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – pod warunkiem jednak, że osoby te pobierały te świadczenia już wcześniej.

Czy działaniom komornika podlega także trzynasta emerytura?

Nie. Komornik nie może dokonać egzekucji z „trzynastki”. Ważną kwestią jest także zakaz potrąceń. Otóż zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z „trzynastki”. Nie jest, zatem możliwe zajęcie komornicze tego świadczenia. W praktyce świadczenie te specjalnie się oznacza, aby w prosty sposób były rozpoznawalne i nie podlegały zajęciom.

Co zrobić, gdy trzynastka zostanie jednak zajęta?

Co zrobić, jeśli okaże się, że potrącenia komornicze objęły także trzynastą emeryturę? Warto wiedzieć jak przebiega w praktyce postępowanie egzekucyjne. Organ egzekucyjny, czyli komornik zajmuje konta dłużnika, ale w wypadku emerytur zanim świadczenie wpłynie na konto bankowe, wcześniej ZUS lub KRUS faktyczne naliczy kwoty zajęcia. Przy ustalaniu tej kwoty istotny jest rodzaj świadczenia, z którego dokonywane jest potrącenie lub do którego została skierowana egzekucja (np. emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy)

Po odliczeniu kwoty zajęcia dokonanej przez Ubezpieczyciela, świadczenie jest przelewane na konto bankowe świadczeniobiorcy bądź bezpośrednio do rąk emeryta lub rencisty poprzez przekaz pocztowy. Gdy świadczenie trafia na konto to zgodnie z obowiązującymi przepisami środki na kontach bankowych także podlegają ochronie w kwocie równej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – w 2020 r. wynosi ona 1950 zł (75 proc. z 2600 zł). Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Reasumując: z przepisów wynika jednoznacznie, że trzynasta emerytura nie może podlegać zajęciu komorniczemu, jednak gdyby stało się inaczej należy niezwłocznie skontaktować się z poszczególnymi jednostkami, związanymi z procesem wypłacania trzynastej emerytury. Trzeba to zrobić jak najszybciej, by potrącenia nie zostały przeksięgowane.

Więcej >>>