W ostatnim czasie wielu klientów Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie pytało, czy 14 emerytura będzie podlegać egzekucji komorniczej? Wobec tego odpowiadamy zbiorczo.

Kto otrzyma pełną kwotę 14 emerytury?

Jednorazowe świadczenie tzw. 14-tkę w pełnej kwocie, czyli 1250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie.

14 emerytura będzie wypłacana w listopadzie 2021 roku łącznie ze świadczeniem emerytalnym.

Czy działaniom komornika podlega także 14 emerytura?

Nie. Komornik nie może dokonać egzekucji z „czternastki”. Zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z tego świadczenia. W praktyce świadczenia te specjalnie się oznacza, aby w prosty sposób były rozpoznawalne i nie podlegały zajęciom.

Warto wiedzieć jak przebiega w praktyce postępowanie egzekucyjne. Organ egzekucyjny, czyli komornik zajmuje konta dłużnika, ale w wypadku emerytur zanim świadczenie wpłynie na konto bankowe, wcześniej ZUS lub KRUS faktyczne naliczy kwoty zajęcia. Przy ustalaniu tej kwoty istotny jest rodzaj świadczenia, z którego dokonywane jest potrącenie lub do którego została skierowana egzekucja (np. emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy)

Po odliczeniu kwoty zajęcia dokonanej przez Ubezpieczyciela, świadczenie jest przelewane na konto bankowe świadczeniobiorcy bądź bezpośrednio do rąk emeryta lub rencisty poprzez przekaz pocztowy. Gdy świadczenie trafia na konto to zgodnie z obowiązującymi przepisami środki na kontach bankowych także podlegają ochronie w kwocie równej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Z przepisów wynika jednoznacznie, że czternasta emerytura nie może podlegać zajęciu komorniczemu, jednak gdyby stało się inaczej należy niezwłocznie skontaktować się z poszczególnymi jednostkami, związanymi z procesem wypłacania emerytury. Trzeba to zrobić jak najszybciej, by potrącenia nie zostały przeksięgowane.