Alimenty są środkami wolnymi od zajęcia egzekucyjnego. Komornik może dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę, ale tylko do pewnej wysokości. Z chwilą, gdy pieniądze wpłyną na konto bankowe dłużnika, przestają one podlegać ochronie. Komornik może dokonać zajęcia całości środków zgromadzonych na rachunku. Nie obowiązuje go wówczas ograniczenie nakazujące pozostawienie dłużnikowi środków zapewniających minimum egzystencji. Mimo, iż komornik pozbawia dłużnika środków koniecznych do utrzymania rodziny, działa zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego ,,środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku’’. Jedynie wierzytelności na zaspokojenie alimentów są z tych rachunków ściągane w pełnej wysokości.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego – art. 833 ,,nie podlegają egzekucji alimenty, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych’’. Jednak, gdy środki tego typu wpłyną na rachunek bankowy, tracą swój status i zostają objęte egzekucją.