Czy egzekucja komornicza z zasiłku celowego jest możliwa?

Klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zwróciła się z pytaniem, czy podczas prowadzonego przeciwko niej postępowania egzekucyjnego zajęciu przez komornika podlega również zasiłek okresowy przyznany w drodze decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego art. 831 § 1. 6) świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie podlegają egzekucji. Świadczeniem z pomocy społecznej jest również zasiłek okresowy otrzymywany przez klientkę. W konsekwencji komornik nie może zająć kwoty zasiłku na zaspokojenie wierzycieli. Niezależnie od wysokości przyznanego zasiłku ochronie podlega cała kwota wskazana w decyzji.

Zajęcie przez komornika kwoty zasiłku (chociażby części) jest niezgodne z prawem i na takie działanie przysługuje dłużnikowi tzw. skarga na czynności komornika. Skarga powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia dokonana czynności. Opłata za złożenie skargi wynosi 100 zł. Z powodu kosztu złożenia skargi, często niewspółmiernego z zajętym zasiłkiem, zalecany jest kontakt osobisty lub telefoniczny z komornikiem celem ugodowego załatwienia sprawy.

Warto również wskazać, że zwolnione z egzekucji są także zasiłki stałe oraz celowe.