Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie zgłosił się Pan Marek, były przedsiębiorca, który w 2018 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd oddalił jego wniosek, powołując się na niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorców. Sąd w tym przypadku nie znalazł przesłanek humanitarnych czy względów słuszności do przeprowadzenia postępowania. W 2019 r. klient ciężko zachorował i nie był w stanie regulować żadnych swoich zobowiązań. Pan Marek pyta: czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jeszcze raz? Jak moja sytuacja zmieniła się po 24 marcu 2020 r. gdy zaczęły obowiązywać nowe przepisy?

Skutki oddalenia wniosku – przepisy obowiązujące do 24 marca

Zgodnie z art. 4914 pr. upadłościowego sąd oddala wniosek, jeśli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku m.in. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika. Przepis ten nakazywał sądowi oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku wcześniejszego umorzenia postępowania z wniosku np. syndyka czy sądu, a nie z powodu oddalenia, zwrotu wniosku czy nawet umorzenia postępowania na wniosek dłużnika. Oddalenie wniosku przez sąd nie powoduje niemożności ponownego złożenia wniosku. Jednakże, nie prowadzi to do sytuacji, iż Pan Marek może z automatu ponownie złożyć wniosek. Zgodnie z zasadami prawa można ponownie złożyć wniosek, jeśli zmienią się jakieś okoliczności życiowych, przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W przypadku Pana Marka, taką zmianą może być powstanie jakiejś okoliczności uzasadniającej zastosowanie względów słuszności lub humanitarnych. Taką przesłanką może być ciężka choroba dłużnika.

Ponowne złożenie wniosku – nowelizacja

Po 24 marca 2020 r. wygasł przepis art. 4914 pr. upadłościowego. Sąd stracił uprawnienie do oddalenia wniosku z powodu doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego jej zwiększenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, braku przesłanek humanitarnych czy słusznościowych, czy nie złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości swojego przedsiębiorstwa. Po nowelizacji sąd nie będzie miał podstaw do oddalenia wniosku i jeśli wniosek będzie sporządzony rzetelnie, to sąd ogłosi upadłość dłużnika.

Wraz z nowelizacją zmieniły się nie tylko przesłanki oddalenia wniosku, ale także cała procedura oddłużeniowa. Przed ponownym złożeniem wniosku należy przeanalizować sytuację życiową i finansową. Być może teraz plan spłaty zadłużenia nie będzie trwał 3 lata, a może trwać nawet 7 lat. Wraz z nowelizacją sąd zyskał też możliwość odmowy ustalenia planu spłaty, a wtedy w ogóle nie dojdzie do oddłużenia.

Przed ponownym złożeniem wniosku, należy jeszcze raz zastanowić się nad swoją sytuacją życiową i finansową. Ogłoszenie upadłości, to zawsze ostateczność, która nie każdemu może się opłacać.

  1. Przeliczmy, w jakim tempie, przy aktualnych zobowiązaniach, będziemy w stanie spłacić swoje zobowiązania przez komornika.
  2. Rozważmy, jakie były podstawy wystąpienia niewypłacalności. Od tego jak zakwalifikuje sąd będzie zależało, na jaki okres będzie ustalony plan spłaty:
  • popadłeś w długi bez twojej winy – do 3 lat,
  • doprowadziłeś do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa – do 7 lat,
  • doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań – odmowa planu spłaty
  1. Zastanówmy się, co wejdzie w skład masy upadłościowej i ile syndyk będzie w stanie uzyskać środków. Szczególnie zastanówmy się ile zyskamy na sprzedaży swojego mieszkania w postępowaniu upadłościowym ze względu na możliwość uzyskania kwoty na zabezpieczenie czynszu od 12 do 24 miesięcy.
  2. Przeanalizujmy, jakie będą koszty syndyka, pomocy prawnej.
  3. Rozważmy, jakie będą hipotetyczne przychody w przyszłości i ile może wynieść rata spłaty wg planu spłaty.

Oczywiście, te obliczenia będą tylko przybliżone, bo w ramach uznania sędziowskiego jest orzeczenie, do jakiej grupy zakwalifikuję sąd upadłościowy, a w skutek tego ile będzie trwać plan spłaty i w jakich wysokościach możemy spodziewać się kwot spłaty. Złożenie wniosku powinna poprzedzić gruntowna analiza naszej sytuacji, która pozwoli oszacować ryzyka.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej na naszej stronie: www.pogotowiedlazadluzonych.pl