Ojciec Pani Agnieszki zmarł nie zostawiając po sobie żadnego majątku, tylko same długi. Pani Agnieszka wraz z rodzeństwem odrzuciła spadek. Teraz zastanawia się, czy długi ojca nie przejdą na jej niepełnoletnią córkę. Co powinna zrobić, żeby córka nie musiała spłacać długów po zmarłym dziadku?

Prawo spadkowe regulują zapisy w kodeksie cywilnym. Jeśli ojciec nie zostawił testamentu to w tej sytuacji mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Jeśli dzieci zmarłego odrzuciły spadek przed notariuszem lub sądem, to zgodnie z art. 1020 kodeksu cywilnego, są traktowane tak jakby nie dożyły otwarcia spadku. W takiej sytuacji według art. 931§2 KC udział spadkowy jaki im przypadał teraz przypada ich dzieciom. Może się więc zdarzyć, że do dziedziczenia zostanie powołane dziecko niepełnoletnie, jednak zawsze dziedziczy ono z dobrodziejstwem inwentarza – art. 1015§2 KC. Oznacza to, że odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości spadku jaki otrzymało. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z wnioskiem o dokonanie spisu inwentarza (jeżeli nie był on przeprowadzony wcześniej), opłata od takiego wniosku wynosi 50 zł. Następnie komornik sądowy dokonuje sporządzenia inwentarza, za który płaci prawny przedstawiciel dziecka. Jest to opłata w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika. Jeśli zmarły nie posiadał majątku to spis nie będzie długi i co za tym idzie, opłata też nie będzie wysoka. Komornik przesyła spis inwentarza do sądu,  który na jego postawie wydaje sądowe potwierdzenie braku majątku zmarłego i faktu, że spadkobierca w tej sytuacji nie będzie pokrywał długów. Jeżeli jednak jakiś majątek zostałby wykazany w inwentarzu to wtedy sąd wyda sądowe potwierdzenie o wysokości do jakiego spadkobierca będzie pokrywał długi.

Warto zaznaczyć, że dziecko również może odrzucić spadek. Jednak w jego imieniu muszą zrobić to rodzice. W tym celu muszą wystąpić do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Dopiero posiadając takie zezwolenie mogą odrzucić spadek w imieniu dziecka przed notariuszem lub sądem. Należy pamiętać, że w tym przypadku obowiązuje termin 6 miesięczny do odrzucenia spadku od chwili dowiedzenia się o swoim powołaniu do spadku. Termin ten liczy się od momentu odrzucenia spadku przez rodziców dziecka.