Do Ośrodka Doradztwa zgłosiła się klientka, której zmarł mąż. Dopiero po jego śmierci dowiedziała się, że posiadał on zobowiązania finansowe. Przyjęła ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza, aby zachować wspólne mieszkanie.  Nie wie jednak ile było tych zobowiązań i jaka jest kwota zadłużenia. Klientka pyta, w jaki sposób może ustalić wysokość długów, czy musi chodzić od banku do banku, czy jest prostszy sposób? Czy będzie musiała spłacać wszystkie długi zmarłego męża?

Według art. 1031.§2 kc „W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.” Oznacza to, że klientka będzie zobowiązana do spłaty zobowiązań zmarłego tylko do wysokości przyjętego spadku. W związku z tym, że jedynym majątkiem, jaki wszedł do masy spadkowej jest wspólne mieszkanie, to klientka będzie odpowiadała za długi tylko do wysokości połowy wartości mieszkania.

Najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedzi na pytanie ile zobowiązań zaciągnął mąż i na jaka sumę jest wystąpienie do Biura Informacji Kredytowej o udostępnienie Informacji Ustawowej dotyczącej zmarłego męża. Dane zgromadzone w BIK-u są chronione tajemnica bankową i mają do nich dostęp jedynie banki, SKOK-i i instytucje upoważnione takie jak prokuratura czy sąd. Jeżeli chcemy to możemy również uzyskać taką informację na swój temat, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, nie ma jednak możliwości uzyskania informacji o historii kredytowej osoby trzeciej. Także dane dotyczące osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową.

Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku sprawy spadkowej i spadkobierców. BIK może zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe udzielić takiej informacji, która stanowi tajemnicę bankową sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym albo bezpośrednio spadkobiercy. W związku z tym, że klientka dysponuje już orzeczeniem sądu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza może wystąpić do BIK-u o udostępnienie historii kredytowej swojego zmarłego męża. W tym celu musi wystąpić do BIK-u z wnioskiem o udzielenie Informacji Ustawowej dotyczącej spadkodawcy.

W takim wniosku muszą się znaleźć dane identyfikacyjne zmarłego męża, a więc: imię/imiona, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz ostatni adres zameldowania. Do tego pisma klientka musi dołączyć oryginał postanowienia sądu o nabyciu spadku, (jeżeli będzie chciała, aby dokument został jej zwrócony to musi to wyraźnie zaznaczyć we wniosku) oraz akt zgonu męża i ksero swojego dowodu osobistego. Wszystkie te dokumenty należy złożyć w Centrum Operacyjnym Obsługi Klienta Biura Informacji Kredytowej, które mieści się w Warszawie, na ul. Postępu 17 A, albo wysłać pocztą z podaniem adresu, na jaki ma zostać wysłany raport.

Źródło:

  1. Kodeks Cywilny Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)
  2. Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939)