Klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zawarła umowę pożyczki, ze spłaty, której nie udało jej się wywiązać w wyznaczonym terminie. Pożyczkodawca, po wypowiedzeniu umowy, uzyskaniu tytułu wykonawczego, bezskutecznej egzekucji komorniczej, ostatecznie sprzedał dług innemu podmiotowi, o czym nie poinformował dłużniczki. Klientka zwróciła się z zapytaniem, czy sprzedaż długu może odbyć się bez jej zgody?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zgoda dłużnika na sprzedaż długu nie jest wymagana, chyba, że strony zastrzegły konieczność pozyskania takiej zgody w zawartej umowie pożyczki, czy kredytu (Kodeks cywilny, art. 509 §1). Na podstawie tego przepisu Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew) chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Warto, zatem sprawdzić treść umowy. Wierzyciel pierwotny musi jednak poinformować dłużnika o sprzedaży długu wraz ze wskazaniem danych nowego wierzyciela.

Wraz z nabyciem wierzytelności przez nowy podmiot, przechodzą na niego wszelkie prawa wynikające z wierzytelności, w tym zaległe odsetki (Kodeks cywilny, art. 509 §2 – Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki).

Warto wiedzieć, że zgoda dłużnika nie jest wymaga również w sytuacji, gdy wierzyciel zleca firmie windykacyjnej prowadzenie w jego imieniu czynności windykacyjnych, zmierzających do odzyskania nieuregulowanego długu.