Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zadzwonił Pan Jacek z zapytaniem, czy wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego będzie się opłacała i czy takie rozwiązanie ma więcej korzyści czy wad?

W sytuacji, kiedy klient zaciągnął kredyt gotówkowy, jako osoba fizyczna, czyli na własne potrzeby, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej to należy takie zobowiązanie rozpatrywać, jako kredyt konsumencki.

Co to jest kredyt konsumencki?

Definicja, czym jest kredyt konsumencki jest zawarta w art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym artykułem o kredycie gotówkowym mówimy, że jest to kredyt konsumencki, kiedy:

  • Kwota kredytu nie przekracza 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie obcej
  • Kredyt jest udzielany osobie fizycznej tj. konsumentowi
  • Kredyt udzielany jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Czy w każdym banku możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu?

Zgodnie z art. 48 Ustawy o kredycie konsumenckim każdy bank, który działa w Polsce musi umożliwiać klientom wcześniejszą spłatę zaciągniętego zobowiązania i dotyczy to zarówno kredytów konsumenckich, w tym gotówkowych, jak i hipotecznych.

Oznacza to, że klient podpisując umowę kredytową zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w ratach kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem spłaty. Jednak zgodnie z prawem może on spłacić cześć lub nawet całość swojego zobowiązania przed terminem.

Co w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego jest opłacalna, przede wszystkim z faktu, że każda rata składa się z tzw. części kapitałowej i odsetkowej, a im wcześniej spłacimy kredyt tym krócej będą naliczane odsetki. Ma to znaczenie przy kredytach udzielanych ze zmiennym oprocentowaniem, gdyż przy rosnących stopach procentowych wysokość miesięcznych rat wzrasta wraz ze wzrostem oprocentowania kredytu.

Główne korzyści płynące ze wcześniejszej spłaty:

  • Spłata odsetek w mniejszej wysokości
  • Możliwość uzyskania zwrotu części opłat poniesionych z góry podczas podpisywania umowy
  • Proporcjonalny zwrot kosztów prowizji
  • Proporcjonalny zwrot kosztów ubezpieczenia
  • Brak obciążenia finansowego
  • Brak obciążenia psychicznego
  • Brak konieczności pilnowania terminowej spłaty

Należy jednak pamiętać o tym, że banki mają prawo do naliczania opłat w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań i stanowi to ich tzw. rekompensatę. Dlatego zanim zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę kredytu warto zawsze sprawdzić zapisy w tym zakresie, jakie znajdują się w naszej umowie kredytowej. Ograniczenie w zakresie pobierania od klientów opłat za wcześniejszą spłatę znajdują się w art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim „Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem, że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.”

Zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu

Jeżeli konsument decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu powinien pamiętać o tym, że jego zobowiązanie powinno ulec obniżeniu nie tylko o odsetki, ale również o koszty, jakie konsument już poniósł z tytułu zaciągnięcia tego zobowiązania.

Zgodnie z art. 49. 1 ustawy o kredycie konsumenckim „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.”

Oznacza to, że przy wcześniejszej spłacie konsumentowi przysługuje proporcjonalny zwrot m.in. kosztów prowizji oraz ubezpieczenia, (jeżeli było i zostało opłacone z góry za cały okres kredytowania).

Podstaw prawna: Ustawa o kredycie konsumencki z dn. 12 maja 2011 r.( Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715)

Więcej na Porada tygodnia