Czy wymeldowanie z mieszkania z pobytu stałego na wniosek współwłaściciela (mojego ex-partnera) będzie pociągało za sobą jakieś konsekwencje? – pyta pani Katarzyna z Leszna

Na samym początku należałoby rozgraniczyć dwie kwestie: zameldowanie/wymeldowanie z mieszkania a tytuł prawny do lokalu.

Zameldowanie, podobnie jak wymeldowanie z mieszkania jest zwykłą czynnością administracyjno-techniczną, służącą wyłącznie celom ewidencyjnym i mająca za zadanie potwierdzenie faktu pobytu w danym lokalu. Dana osoba z chwilą zameldowania nie nabywa żadnych praw do mieszkania.

Prawo do zajmowania lokalu posiada, ten kto dysponuje do niego tytułem prawnym, np. prawem własności, prawem najmu. Samo wymeldowanie z mieszkania nie pozbawia danej osoby prawa do lokalu.  Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dn. 21.01.2009 r., III SA/Kr 474/08, ,,Wymeldowanie osoby z lokalu jest jedynie potwierdzeniem ustalonego faktu, a administracyjne decyzje o wymeldowaniu nie pozbawiają praw do lokalu osoby, której dotyczą, podobnie jak i materialno-techniczna czynność zameldowania nie prowadzi do powstania prawa do lokalu”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ,,obowiązek wymeldowania się ma osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wymeldowania dokonuje się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu’’. Od 2016 roku przestanie funkcjonować obowiązek meldunkowy – gminy zaprzestaną prowadzenia rejestru stałych mieszkańców.

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85, z póź. zm.)