Od 4 stycznia 2022 roku można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego 2022. Jest on przeznaczony dla osób, które najbardziej odczują podwyżki cen prądu i gazu – mogą ubiegać się o niego tylko osoby spełniające kryterium dochodowe.

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy jest elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, jest jednorazowym wsparciem dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, które najmocniej odczują podwyżki cen prądu i gazu. Dodatek przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla gospodarstw domowych, nie mogą ubiegać się o niego przedsiębiorcy.

Kto może uzyskać dodatek osłonowy?

O dopłatę mogą ubiegać się tylko gospodarstwa domowe, które spełnią kryterium dochodowe, od tego uzależniona jest wysokość dodatku o jaki można się ubiegać.

Dodatek w skali roku można uzyskać na poniższych zasadach:

 • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł;
 • 600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę;
 • 850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę;
 • 1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę.

Rodziny ogrzewające gospodarstwa węglem, muszą spełnić takie same kryteria, ale mogą otrzymać nieco więcej:

 • do 500 zł — w gospodarstwach jednoosobowych,
 • do 750 zł — w gospodarstwach 2-3-osobowych,
 • do 1062,50 zł — w gospodarstwach 4-5-osobowych,
 • do 1437,50 zł — w gospodarstwach 6-osobowych i więcej.

Aby otrzymać powiększoną kwotę dodatku osłonowego, budynek wnioskodawcy musi być ogrzewany jednym z wymienionych  poniżej źródeł:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

Z dodatku osłonowego mogą skorzystać także cudzoziemcy mieszkający w Polsce i przebywający na terytorium Polski na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenia na pobyt czasowy (w określonych przypadkach),
 • w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Ponadto o dodatek mogą starać się także UE oraz obywatele państw zrzeszonych w EFTA, a także członkowie ich rodzin.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wzór wniosku wraz z omówieniem można znaleźć na stronie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poniżej link:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Organem rozpatrującym wniosek będzie więc wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W razie wątpliwości warto poprosić o pomoc urzędnika pracującego w urzędzie gminy lub zapoznać się z instrukcją przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, którą można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek można złożyć do 31.10.2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Gdy wniosek zostanie złożony po 31 stycznia tego roku wypłata dodatku nastąpi w całości do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31.10.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek można złożyć także przez E-PUAP.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Zmiany przyznawania dodatku w lutym 2022.

W dniu 17.01.2022 r. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska prowadzili z samorządowcami rozmowy o nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym. Samorządowcy domagali się m.in. zmiany zasady, że podwyższony dodatek osłonowy otrzymać można tylko po uzyskaniu wpisu urządzenia grzewczego do CEEB  (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Od lutego 2022r. samo złożenie deklaracji do CEEB da prawo do dodatku osłonowego.

Więcej>>> 

Pogotowie dla zadłużonych