Poprawa kompetencji finansowych może się przyczyniać do wzrostu dobrostanu finansowego i zwiększania odporności mieszkańców Polski na wstrząsy w gospodarce – wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu o znajomości zagadnień finansowych w naszym kraju.

„Poprawa kompetencji finansowych może się przyczyniać do wzrostu dobrostanu finansowego i zwiększania odporności mieszkańców Polski na wstrząsy w gospodarce. Mogłaby ona także przyczynić się do zwiększenia zaufania i pewności wobec sektora finansowego, budowania świadomości znaczenia oszczędzania długoterminowego oraz wzrostu pewności siebie i umiejętności niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, w tym inwestowania na rynkach kapitałowych” – podano w opublikowanym w piątek raporcie „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce: znaczenie, dane i oferta edukacyjna”.

Raport został opracowany przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z krajową grupą roboczą ds. strategii edukacji finansowej. Tworzą ją przedstawiciele 9 instytucji reprezentowanych w Radzie Edukacji Finansowej, tj.: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Rzecznika Finansowego.

W raporcie zwrócono uwagę, że są w Polsce „pewne grupy społeczne, które mogą potrzebować ukierunkowanych działań w zakresie edukacji finansowej”. Chodzi m.in. o gospodarstwa domowe o niskich dochodach, które cechują się ograniczoną odpornością finansową po części z powodu pandemii COVID-19 oraz niższym poziomem kompetencji finansowych, osoby o niepewnej pozycji na rynku pracy, w tym bezrobotni i osoby pracujące na podstawie niestabilnych umów lub umów na czas określony, konsumenci narażeni na nadmierne zadłużenie lub już nadmierne zadłużeni czy osoby starsze, w przypadku których nieprzewidziane wydatki mogą stanowić szczególnie dotkliwy problem i które są często wykluczone cyfrowo.

Z raportu wynika, że w edukację finansową zaangażowanych jest ponad 45 organizacji, jednak nadal występują pewne luki w tej dziedzinie.

„Istnieje potrzeba skierowania większej liczby inicjatyw w zakresie edukacji finansowej do grup społeczno-demograficznych charakteryzujących się ograniczoną odpornością finansową lub ograniczoną wiedzą finansową” – stwierdzono w raporcie.

Dodano, że projekty edukacji finansowej skierowane do młodzieży mogłyby bardziej koncentrować się na wspieraniu uczniów i studentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznoekonomicznej. Poza tym takie projekty powinny w większym stopniu koncentrować się na zagadnieniach, które wymagają traktowania priorytetowego, takich jak np. kwestie budżetowania, oszczędności, długoterminowego oszczędzania i inwestycji czy ucyfrowienia.

Proponuje się m.in. przyjęcie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, której pierwszym etapem opracowywania jest właśnie raport na temat znajomości zagadnień finansowych w Polsce, czy stworzenie ram kluczowych kompetencji finansowych. Inna propozycja dotyczy stworzenia „wspólnego, godnego zaufania, rozpoznawalnego i łatwego w użyciu portalu poświęconego edukacji finansowej, który mógłby stanowić unikalne i kompleksowe źródło rzetelnych informacji dla konsumentów w kwestiach finansowych”.

Źródło PAP, FilaryBiznesu.pl