Od 1 marca 2017 r. w zakresie postępowania egzekucyjnego zaczęła obowiązywać nowa instytucja dotycząca sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej. Należy podkreślić, że licytacja elektroniczna bazuje na przepisach w zakresie „zwykłej” egzekucji z ruchomości, natomiast rozdział dotyczący licytacji elektronicznej doprecyzowuje formę sprzedaży licytacji elektronicznej uwzględniając jej różnice.

Należy wskazać, że licytacja elektroniczna następuje jedynie na wniosek wierzyciela. W sytuacji złożenia takiego wniosku, komornik oddaje przedmiot pod zarząd innej osoby niż dłużnik. Ponadto wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej składa się przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego a komornik zamieszcza obwieszczenie o licytacji elektronicznej także w systemie teleinformatycznym. W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej wskazuje się przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomość, a ponadto zdjęcie lub zdjęcia ruchomości podlegającej sprzedaży, informację o chwili rozpoczęcia i o chwili zakończenia licytacji oraz informację o tym, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej zamieszcza się wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej komornik poucza o treści 879(4) § 4 kpc oraz art. 879(5) kpc, art. 879(6) kpc § 1 i art. 879(9) kpc.

Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił, co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.

O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Podsumowując, wprowadzenie sprzedaży licytacji elektronicznej ma na celu uproszczenie oraz dostosowanie nowych możliwości przeprowadzenia skutecznej i szybszej egzekucji.