Do Ośrodka Doradztwa w Gdyni zgłosiła się klientka, której rodzice wynajmują mieszkanie, jednak nie uiszczają opłat z tytułu najmu. Klientka jest zameldowana w powyższym lokalu, jednak od wielu lat tam nie mieszka. Obawia się, że komornik będzie domagał się od niej spłaty zadłużenia związanego z wynajmu lokalu.

Przede wszystkim należy wskazać, że komornik może egzekwować od klientki zadłużenie, jeśli również została wymieniona w tytule wykonawczym, – czyli wcześniej była również stroną pozwaną w procesie sądowym związanym z wynajmem lokalu.

Odpowiedzialność osób za zapłatę czynszu reguluje między innymi artykuł. 6881 kc, który wskazuje następująco § 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. § 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Zgodnie z powyższym artykułem odpowiedzialność osób innych niż najemcy jest uzależniona od wieku – muszą to być osoby pełnoletnie oraz od faktu wspólnego zamieszkiwania. Zameldowanie nie jest równoznaczne ze wspólnym zamieszkaniem, osoba może pozostawać zameldowana jedynie z przyczyn czysto administracyjnych, natomiast może wynajmować własne mieszkanie.

Powyższe rozumienie ma również potwierdzenie w wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 16.06.2014 r., który wskazuje następująco: „ jak wynika z powołanego przepisu, nie utożsamia on miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania. (..) Natomiast wskazać wypada, że założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu przepisu art. 688(1) k.c. była ochrona interesów wynajmującego, która ułatwić miała realizację wierzytelności i zmniejszenie ryzyka nieściągalności (H. Ciepła, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania t.2 pod red. G. Bieńka, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 295). Przepis ten jednak dotyczyć ma odpowiedzialności osób pełnoletnich stale z najemcą zamieszkujących, nie zaś zameldowanych w lokalu. Gdyby taka była wola ustawodawcy, niewątpliwie zamiast sformułowania „stale zamieszkuje zawarłby zwrot „stale zameldowanych”.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku toczącego się sporu osoba pozwana, która jest zameldowana, ale nie zamieszkuje stale z najemcą powinna udowodnić, że jej miejsce zamieszkania znajduje się w innym lokalu. Może to udowodnić na podstawie zeznań świadków, dokumentów (np. umowy najmu) lub innych dowodów.