Witam, proszę o poradę, mam niespłacony kredyt, dostałem zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji, ale bank, w którym zaciągnąłem kredyt już nie istnieje. Co mam w tej sytuacji zrobić? – pyta klient Ośrodka Doradztwa z Warszawy.

Gdy kredytobiorca przestaje spłacać swoje zobowiązania wobec banku, umowa kredytowa zostaje wypowiedziana. Na podstawie art. 96-98 ustawy Prawo Bankowe oraz art.786 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) bank wystawia Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) dłużnikowi banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności – po wcześniejszym złożeniu przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie jest integralną częścią każdej umowy kredytowej. BTE stanowi podstawę do egzekucji po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności. Należy podkreślić, że tytuł wykonawczy zakreśla podmiotowe i przedmiotowe granice egzekucji, które ściśle są realizowane przez komornika. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, komornik informuje dłużnika, z jakiego tytułu i na rzecz kogo prowadzone jest postępowanie i jakich kwot dotyczy. To, z jakich składników majątku dłużnika będzie prowadzona egzekucja, zależy od decyzji wierzyciela wyrażonej we wniosku składanym komornikowi.

Klient podaje, że bank, który pożyczył mu pieniądze nie istnieje, i teraz nie wie, czy ma dalej spłacać swoje zobowiązanie. Otóż, gdyby zdarzyło, że któryś z krajowych banków upadnie, to kredytobiorcy nie mogą zapomnieć o swoich długach, bowiem przejmujący zobowiązania banku, oprócz spłaty zobowiązań własnych, zajmie się również egzekucją kredytów. Komisariusz, który prowadzi upadłość, w dalszym ciągu będzie egzekwował spłacanie kredytów przez klientów. Taka działalność operacyjna kończy się dopiero, gdy cała procedura upadłościowa zostanie zakończona, a wszystkie zobowiązania spłacone.

W Polsce w ostatnich latach miały miejsca przejęcia banków przez inne większe banki bądź łączenie, np. połączyły się Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank. Zawsze jednak podmiot, który powstaje w wyniku konsolidacji przejmuje wszystkie aktywa i pasywa przejmowanej instytucji finansowej.