Wobec klientki jest prowadzona egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Oprócz wynagrodzenia zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przysługuje dodatkowa kwota na tzw. „wczasy pod gruszą”. Klientka zastanawia się, czy w związku z prowadzoną egzekucją kwota z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest potrącana w całości przez komornika.

Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie podlega ochronie egzekucyjnej zgodnie z artykułami 87-91 kodeksu pracy. Ponadto ochronie wynagrodzenia podlegają również m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop (tzw. szerokie pojęcie wynagrodzenia za pracę, nieobejmujące jedynie podstawowej pensji).

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie o sygn. akt I PK 248/04 sąd wskazał, że świadczenia socjalne nie mają tej samej funkcji, co wynagrodzenie za pracę w związku z tym nie podlegają ochronie podczas postępowania egzekucyjnego.

Mając na uwadze powyższe komornik w całości może zająć świadczenie przysługujące na podstawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wówczas nie będzie ono potrącane, jako wynagrodzenie za prace, ale będzie traktowane, jako egzekucja z innych wierzytelności.