Czy świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają egzekucji komorniczej? – pyta pani Ewa z Poznania.

Świadczenia z ZFŚS podlegają w pełnej wysokości egzekucji komorniczej. Ochrona przed potrąceniami dotyczy jedynie wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. Zajęcie pensji w ramach egzekucji obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, m.in. premie, nagrody należne pracownikowi, udział w zyskach, udział w funduszu zakładowym itp.

Świadczenia wypłacane z ZFŚS nie są wynagrodzeniem za pracę, dlatego nie stosuje się do nich ograniczeń i limitów potrąceń z wynagrodzenia za pracę, określonych w przepisach kodeksu pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2004 r. I PK 217/03, (OSNP 2004/24/419), odprawa emerytalna (art. 921 k.p.) oraz nagroda jubileuszowa (art. 773 par. 3 pkt 3 k.p.) podlegają ochronie przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę.

Zajęcie wynagrodzenia jest dokonywane przez komornika z chwilą doręczenia zawiadomienia pracodawcy (chyba, że dłużnik otrzymał je wcześniej). Na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia (60 proc.), przy czym nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia. W przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne potrącenia mogą sięgnąć maksymalnie ½ wysokości wynagrodzenia (50 proc), przy czym egzekucji nie podlega minimalne wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie.

Zgodnie z art. 87[1] par. 1 Kodeksu Pracy ,,wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108’’.