Do Ośrodka Doradztwa w Gdyni zgłosiła się klientka z pytaniem, co może zrobić w przypadku, gdy jej mąż w ogóle nie czuje się zobowiązany do pomocy w utrzymaniu ich wspólnego gospodarstwa domowego. Mężczyzna pracuje, jednak wynagrodzenie, które otrzymuje przeznacza jedynie na swoje potrzeby.

Kodeks rodzinny nakłada na oboje małżonków obowiązek przyczyniania się oraz zaspokajania potrzeb rodziny zgodnie z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi każdego z nich. Jeżeli jeden z małżonków pozostający we wspólnym pożyciu nie spełnia na nim ciążącego obowiązku przyczynienia zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Jednak, żeby sąd mógł orzec, aby wynagrodzenie było płacone do rąk drugiego małżonka, konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek:

  1. Nie przyczynianie się w ogóle lub niewystarczające przyczynianie się małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny
  2. Pozostawanie małżonków we wspólnym pożyciu, co oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Osoba zainteresowana złożeniem takiego wniosku powinna go złożyć w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nieprocesowym ostatecznie wydając nakaz, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności trafiały do rąk drugiego małżonka, a przypadku braku spełniania przesłanek oddala wniosek. Zanim jednak sąd wyda odpowiednie orzeczenie musi wysłuchać wyjaśnień małżonka nieprzyczyniającego się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Do decyzji sądu należy, czy wynagrodzenie, jakie otrzymuje dana osoba powinno być w całości przekazane wnioskującemu małżonkowi czy wystarczające jest przekazanie części wynagrodzenia. Oprócz wynagrodzenia powyższy przepis może mieć zastosowanie zarówno do premii, rent, emerytur czy nawet czynszów dzierżawnych.

W przypadku wydania nakazu na rzecz współmałżonka Sąd przesyła odpis postanowienia o ustanowienia nakazu pracodawcy zobowiązanego małżonka, co znacznie upraszcza całą procedurę. Warto wskazać, że w przypadku zmiany miejsca pracy, konieczne jest ponowne wystąpienie w wnioskiem o nakaz wypłaty wynagrodzenia na rzecz drugiego małżonka.

Nie bez znaczenia jest fakt, że z wnioskiem o zmianę lub uchylenie wydanego nakazu może wystąpić każdy z małżonków, zarówno ten, na, którym ciąży obowiązek jak i ten uprawniony.

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 27 (Dz.U. z 2012 poz. 788, brzmienie od 1 stycznia 2015)