Wokół pojęcia gwarancji narosło wiele nieporozumień. Do nich należy przekonanie, że warunki gwarancji są regulowane przepisami prawa i producenci mają obowiązek udzielenia gwarancji na niektóre towary.

Gwarancja może ale nie musi być udzielona przez producenta, sprzedawcę albo inny podmiot. Udzielenie gwarancji nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową. Nawet, jeśli na towar udzielona została gwarancja konsument może ale nie musi z niej korzystać. Może uznać, że lepiej jest skorzystać z tytułu niezgodności towaru z umową i złożyć reklamację mu sprzedawcy.

Konsument powinien otrzymać dokument, który określa szczegółowo warunki gwarancji.

Decydując się na skorzystanie z gwarancji, konsument składa reklamację w miejscu wskazanym w gwarancji (może to być punkt serwisowy, sprzedawca, producent).

Termin gwarancji

Nie ma jednego, obowiązującego wszystkich terminu trwania gwarancji. W dokumencie gwarancyjnym może być wskazany termin 2 letni, ale też może być krótszy.

Zakres gwarancji

Nie ma jednego, ustalonego przez przepisy terminu rozpatrzenia ani terminu załatwienia reklamacji składanej z tytułu gwarancji. Terminy te powinny być określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli termin nie został określony, to gwarant powinien rozpatrzyć reklamację „niezwłocznie”.

Nie ma jednego, ustalonego przez przepisy terminu rozpatrzenia ani terminu załatwienia reklamacji składanej z gwarancji. Terminy te powinny być wskazane w dokumencie gwarancyjnym.

Zwykle gwarant określa, jakich usterek nie obejmuje gwarancja. Należy sprawdzić, czy gwarant faktycznie za coś odpowiada.

Termin rozpatrzenia reklamacji